Aula Global: Seguiment de l'activitat dels estudiants

Seguiment de l'activitat de l'estudiant

És possible fer un seguiment de l’activitat que l’estudiant fa dins d'una assignatura de l’Aula Global. La plataforma incorpora mecanismes de registre d’accions que permeten extreure dades de seguiment, com ara si l'estudiant ha accedit a l’Aula, si ha penjat tasques, si ha enviat missatges als fòrums, si ha completat una activitat, etc.
Aquesta guia descriu les seccions més importants i rellevants per fer un seguiment dels estudiants directament des de l’Aula Global.

Videotutorials i webinars

Acompanya't de les eines digitals UPF. Seguiment de l'activitat dels estudiants a l'Aula Global
[experiència docent, CA, 6 min.]

Webinar: Seguiment de les activitats de l’estudiant durant la docència no presencial
[webinar, CA, 66 min.]

Progrés de l'activitat de l'estudiant

Mitjançant la combinació dels paràmetres Compleció de l’activitat i el bloc Progrés de la compleció es pot fer un seguiment de l’estudiant per saber si va completant el curs adequadament tal com s’ha planificat. Per poder tenir un seguiment automatitzat, cal activar a cada activitat o recurs l’opció de Mostra l’activitat com a completada si es compleixen les condicions

compleció activitat

 

Segons el tipus d’activitat les complecions de l’activitat es poden afegir més condicionants. Per exemple, en l’activitat fòrum es pot demanar que l’estudiant obri o participi en x debats i/o requerir respostes perquè l’activitat es marqui com a completada. O en l’activitat tasca es pot requerir que l’estudiant hagi d’enviar alguna cosa perquè l'activitat es pugui donar per completada.

 

Compleció activitat fòrum

Compleció activitat tasca

 

Una vegada configurats els paràmetres de Compleció de l’activitat de cada activitat o recurs sobre el qual  es vol fer el seguiment cal tornar a la pàgina d’inici de l’assignatura, activar l’edició i afegir el bloc de Progrés de la compleció.

Bloc progrés de la compleció

 

Amb aquest bloc actiu a l’Aula es pot visualitzar gràficament el grau de compleció de les activitats programades. Només cal fer clic damunt el botó de Resum d’estudiants per accedir al quadre de control on apareixen tots els estudiants i les activitats i recursos que s’han marcat per fer un seguiment.

 

Resum estudiants

Progrés de la compleció quadre

 

A més de donar la informació sobre el seguiment de manera visual, des d’aquesta opció és posible seleccionar estudiants i enviar-los missatges directes que els arribaran al seu compte de correu electrònic institucional.


L’aspecte d’aquest quadre resum es pot modificar des dels paràmetres (cal tenir activada l’edició).

 

Paràmetres prrgrés de compleció

Participació al curs i compleció de l’activitat de l’assignatura

L'opció Informes, a la cinta superior de l'Aula, incorpora diferents registres que permeten extreure dades d’evolució dels estudiants i de l’assignatura. De totes les opcions disponibles dins l’apartat Informes en recomanem dues: l’informe de Participació al curs i el de Compleció de l’activitat.

Informes

 

Amb l’informe de Participació al curs és ràpid veure si l’estudiant ha enviat un treball a una activitat, ha participat en un fòrum, el nombre de missatges que ha enviat o si ha visualitzat un document que s’ha penjat a l’aula. Només cal fer clic damunt de l’informe de Participació al curs i en la pantalla que apareix seleccionar les opcions a visualitzar mitjançant uns menús desplegables.

informe participació

 

Un cop seleccionades les opcions s’ha de clicar damunt el botó Endavant i en pantalla apareix un quadre on mostra els estudiants i si han realitzat l’acció que hem demanat que es mostri. També surt un requadre per seleccionar un o diferents estudiants amb la possibilitat d’enviar-los un correu electrònic

 

informe participació 2

 

L’Informe de Compleció de l’activitat és molt semblant a la visualització del bloc de compleció de l’activitat. Mostra en pantalla si l’estudiant ha superat una activitat o recurs, amb l’afegit que aquest informe es pot descarregar per ser treballat amb un full de càlcul. Per acceder-hi només cal anar a l’opció Informes > Compleció de l’activitat.

 

informe de compleció

Visualització d’informes detallats de cada estudiant

L’Aula Global també permet visualitzar informes detallats de cada estudiant i veure el seu progrés dins una assignatura. Per poder visualitzar aquests informes cal anar a l’opció Participants i fer clic damunt del nom de l’estudiant del qual volem veure els seus informes. Igualment, si fem clic damunt del nom de l’estudiant en qualsevol dels apartats de l’aula on apareix el seu nom també s’accedeix a la seva fitxa. Dins de la fitxa de cada estudiant es pot acceder a l’apartat Informes.

Fitxa usuari

 

Aquests informes són detallats i limitats a cada usuari; no són informes generals d’assignatura ni d’activitats. Aquí es pot veure els registres del dia en curs, de tots els dies, l’informe en esquema i l’informe complet.


Amb els registres d’avui es pot veure mitjançant una gràfica les accions que ha realitzat a cada hora que ha entrat dins de l’assignatura. També surten detalles les accions realitzades.

 

informe dia

 

L’informe de tots els registres és l’ampliació de l’informe anterior i mostra totes les accions i registres que ha realitzat l’estudiant dins l’assignatura des de que s’ha activat.

 

informe general

 

L’informe en esquema és un resum de tota l’activitat realitzada per l’estudiant dins de l’assignatura mostrada per les activitats i recursos que té l’aula. Aquest informe és molt útil per visualitzar ràpidament el nombre total de participacions a fòrums i si ha visualitzat un document o activitat de l’aula.

 

Informe esquema

 

L'informe complet és l’ampliació de l’informe anterior; hi surten en pantalla tots els missatges que l’estudiant ha enviat als fòrums, els treballs que ha enviat a l’aula, etc.

 

Informe complet

Enllaços d'interès