Els drets d’autor i l’ús ètic de la informació: Com citar i elaborar referències bibliogràfiques

Citar els recursos utilitzats

És imprescindible documentar les fonts d’informació utilitzades en l'elaboració dels treballs acadèmics. La bibliografia al final del treball recull la informació completa de les fonts citades i és important perquè:

  • Dóna credibilitat al contingut dels treballs 
  • Reconeix als autors pel seu treball
  • Evita el plagi

​Existeixen diferents estils de citació però perquè la bibliografia sigui clara i coherent, fes tota la bibliografia en el mateix estil.

Citar segons l’àmbit temàtic

Mendeley: gestor de bibliografies