Com citar i elaborar referències bibliogràfiques: APA

Aquest model de citació se sol fer servir en els àmbits de:

  • Traducció
  • Comunicació
  • Ciències socials

Llibre

Cognom/s, N. (any). Títol en cursiva. Lloc d'edició: Editorial.

Exemple:

  • Terribas, M. (2008). Els lideratges intangibles de l’era mediàtica. Barcelona: Càtedra Lideratges i Governança Democràtica.

Capítol de llibre

Cognom/s, N. (any). Títol del capítol: subtítol. Dins N. Cognom/s i N. Cognom/s (eds.), Títol del llibre en cursiva (p. xx-yy). Lloc d'edició: Editorial.

Exemple:

  • Gallego, C.M. (2008). Migración y mujer: para un mundo mejor. Dins J. Garcia Roca i J. Lacomba (eds.), La inmigración en la sociedad española. Una radiografía multidisciplinar (p.29-44). Barcelona: Edicions Bellaterra.

Article de revista

Cognom/s, N. i Cognom/s, N. (any). Títol de l'article. Títol de la revista en cursiva, (núm. de la revista), xx-yy.

Exemple:

  • Pons, E. i Vernet, J. (2009). La llengua de l’ensenyament a les CCAA amb llengua pròpia. Revista d’Estudis Autonòmics i Federals (REAF), (8), 144-191.

Article de revista electrònica

Cognom/s, N. (any). Títol de l'article. Títol de la revista en cursiva, número de la revista, xx-yy. Recuperat de [url]

Exemple:

Si la citació acaba amb un número DOI o una URL, no hi posis el punt al final.

Document web

Autoria (any). Títol. Recuperat [dia, mes, any], des de [URL]

Exemple:

No t’oblidis de posar la data en què vas consultar un document web.

Citacions dins el text

A l'hora de redactar el treball, hauràs de fer referència a les fonts d’informació que hagis utilitzat per tal de donar més autoritat a un argument, per fer-lo més clar, per comentar-lo, etc. I documentar sempre qualsevol idea que no sigui teva. Totes les obres que hagis citat, hauran d’estar referenciades completament al final del teu treball.

Com citar eines d'intel·ligència artificial generativa (IAG)

Citació de l’obra

Autor del model d'IA utilitzat. (Any del model d'IA utilitzat). Nom del model AI utilitzat (Versió del model AI utilitzat) [Tipus o descripció del model AI utilitzat]. Adreça web del model d'IA utilitzat.

Exemple:
OpenAI. (2022). ChatGPT (versió del 20 de desembre) [Large Language model]. https://chat.openai.com/

Citació dins del text

Autor del model generatiu d'IA, Any de versió utilitzada

Exemple:
Citació directa: (OpenAI, 2022)
Citació indirecta: OpenAI (2022)

 

 Si has fet servir eines d'intel·ligència artificial generativa (IAG) com ChatGPT o similars en l’elaboració dels teus treballs, cal que la citis correctament i l’afegeixis com un element més dins de la bibliografia emprada.