Com citar i elaborar referències bibliogràfiques: Tipus de citacions

Citar els recursos seleccionats

En el moment de redactar els teus treballs, hauràs de fer referència a les fonts d’informació que hagis utilitzat per tal de donar més autoritat a un argument, per fer-lo més clar, per comentar-lo, etc.  

Citar és referenciar aquestes fonts en el context del teu treball. Reprodueix fidelment els textos o imatges indicant l’autoria i la font d’on els has tret, sigui un llibre, un article, una web, etc. Si no, estaries fent un plagi.

Les citacions permeten identificar un fragment citat i d’on prové.

Citacions textuals

Si necessites reproduir literalment un fragment d’un llibre, d’un article de revista o, fins i tot, d’internet, l’has d’escriure entre cometes i hi has de fer constar l’autoria i les dades que indiqui el model de citació que estiguis seguint.

 No abusis de les citacions textuals. Han de ser un complement al teu treball.

Citacions indirectes

La citació indirecta o no textual és aquella en què fas servir les teves pròpies paraules per expressar les idees d’un altre autor. Aquest tipus de citació també cal referenciar-la segons l’estil de citació que hagis triat.

Assegura’t de fer una anàlisi crítica de la idea que vols reproduir o aportar el teu punt de vista al respecte. 
No et limitis a explicar el mateix canviant l’ordre de les paraules. 

Citacions bibliogràfiques

La citació bibliogràfica és una representació breu d’un document citat que inclou dades bàsiques sobre la font original (autor, títol, etc.) i que permet identificar el fragment de text que has reproduït o la interpretació que has fet de l’opinió d’un altre autor.

En funció de l’estil de citació, les trobaràs:

  • Dins el text: sistema autor-data, entre parèntesi (ciències socials).
  • En nota: a peu de pàgina, al final d’un capítol o al final del text. Permet fer-hi comentaris (humanitats).
  • Sistema numèric: amb crides numèriques entre parèntesi que porten a la bibliografia al final del document (ciències experimentals).
     
Totes les obres que hagis citat, han d’estar referenciades completament a la bibliografia al final del teu treball, seguint el model que hagis triat.

Referències bibliogràfiques i bibliografia

S'entén com a referència bibliogràfica el conjunt de dades, que seguin un deterninat estil de citació, identifiquen les fonts consultades que has utilitzat per elaborar el teu treball. Les referències bibliogràfiques han de permetre la identificació i la localització de totes les obres citades en un text.

La bibliogrfia al final del treball és la llista de les referències bbiliogràfiques de les obres citades al llarg de teu treball i ha de recollir la informació completa de totes aquestes fonts. Tot i que no és obligatori, l'ordenació de les referències bibliogràfiques que conformen una bbibliografia, sol ser alfabètica.