Gestió de dades de recerca: Suport en la planificació i difusió

ca | es | en

Publicar les dades de recerca en obert permet garantir l'accés, de forma lliure i universal, a aquestes dades, així com una correcta  preservació, explotació, reproducció, difusió, visibilitat i impacte de les mateixes. També permet complir amb els requisits dels organismes finançadors.

Dades de recerca als programes europeus (H2020 i Horizon Europe)

Els projectes europeus han de desenvolupar un Pla de Gestió de Dades que ha de ser lliurat durant els sis primers mesos del projecte, i han de dipositar les dades en obert en un repositori. Més informació a:

Dades de caràcter personal

Consulta la legislació espanyola i europea i el procediment per al tractament de dades de caràcter personal en els projectes de recerca, desenvolupament i innovació.

La informació UPF sobre protecció de dades de caràcter personals, com les mesures de seguretat, estan disponibles al Campus Global > Protecció de dades de caràcter personal

Per demanar revisió ètica del projecte consulta la Comissió Institucional de Revisió Ètica de Projectes (CIREP-UPF).

Crear el Pla de Gestió de Dades

Inclou les guies que segueixen les especificacions per a crear el DMP de:

  • Programa Horizon 2020 (FAIR Data), personalitzat amb concrecions de la UPF (política de backup, etc)
  • Projectes finançat en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación
  • Doctorands

Plantilles per a fer el DMP:

Pla de gestió de dades per a doctorands