Publicar en accés obert: Com publicar en accés obert

ca | es | en

Publicar en revistes acadèmiques d'accés obert (via daurada)

Es tracta de revistes que no estableixen cap barrera per accedir als continguts, i a més permeten la reutilització, normalment mitjançant una llicència, sempre que es respecti la integritat dels treballs publicats i se'n reconegui l'autoria. En alguns casos es requereix el pagement d'una quota anomenada APC (Article Processing Charge) per part dels autors. Quan no cal fer cap pagament perquè els costos d'edició i revisió els assumeixen patrocinadors de la publicació o bé treball volutari de membres de la comunitat científica, es parla de la via diamant.

Consulta els directoris de revistes en accés obert:

Publicar en revistes híbrides

En aquesta via, els autors o les seves institucions paguen una quota anomenada APC (Article Processing Charge) per tal que els seus articles es publiquin en obert; la resta d’articles de la revista només són consultables per als usuaris que hi estan subscrits. De mitjana, el cost de publicar un article en una revista científica és d’entre 1.000 i 4.000 euros.

 Atenció: a la UPF tens APCs gratuïtes i descomptes per publicar en accés obert

Publicar en un repositori el que s'ha publicat en una revista (via verda)

La majoria d'editorials permeten dipositar o bé una reproducció de l'article publicat o bé una de les edicions preliminars (preprint o postprint) en repositoris. Aquesta opció no comporta cap cost econòmic. Disposes de l'e-Repositori (repositori institucional) per a utilitzar aquesta via.

Consulta la política d'accés obert de revistes i editors a: