Telefonia fixa: Tarificació del servei

Cada extensió telefònica té un càrrec mensual fix, el qual inclou tant el manteniment de la línia com les trucades internes i trucades al PRBB, independentment del nombre i durada de les mateixes. A aquest càrrec fix s'afegeix l'import de les trucades externes que es realitzin.

El cost de les trucades realitzades amb codi de compte es carreguen directament al codi, no a la extensió telefònica des d'on es realitzen.

Les trucades al sistema de telefonia mòbil corporativa de la UPF (4xxxx) tenen consideració d'una trucada de fix a mòbil.

Cada extensió i codi de compte del sistema de telefonia està associat a un centre de cost (departament, estudi, servei, etc.) El Servei d'Informàtica extreu mensualment una relació de la despesa realitzada per les extensions i codis de compte, la qual es fa arribar a l'interlocutor designat per centre de cost.