Portal de Producció Científica: Protecció de dades de caràcter personal

ca | es | en

Protecció de dades de caràcter personal

Qui és el responsable del tractament de les dades del Portal de Producció Científica?

Universitat Pompeu Fabra
Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona. Tel. (+34) 93 542 20 00

Podeu contactar amb el delegat de protecció de dades de la UPF a través de l’adreça dpd@upf.edu.

Amb quina finalitat es tracten les dades personals del Portal de Producció Científica i durant quant de temps?

Les dades es tracten amb la finalitat de fer difusió de la producció científica del personal investigador de la Universitat. Igualment a través del PPC es facilita l’elaboració i gestió del currículum vitae dels investigadors de la UPF. Les dades es conserven fins que l’interessat demani la seva eliminació.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals?

El tractament de les dades personals al Portal de Producció Científica respon a una missió d’interès públic. La Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, al seu article primer, atorga a les universitats una funció de difusió, valorització i transferència de coneixement al servei de la societat i al seu article 41, la creació de sistemes de foment de l’activitat investigadora i de transferència de resultats. També la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya reconeix com un dels objectius fonamentals de les universitats la creació, transmissió i difusió de la cultura, dels coneixements científics, humanístics, tècnics i professionals (article 3.1a). Per la seva banda, la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació encoratja les administracions públiques a realitzar actuacions de valorització i transferència del coneixement produït per la investigació (article 35). Finalment, la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix que els organismes públics, incloses les universitats, “publicaran de forma periòdica i actualitzada la informació que sigui rellevant per garantir la transparència de la seva activitat relacionada amb el funcionament i control de l’actuació pública” (article 5.1)

En aquest context el Portal de Producció Científica es constitueix com a eina de difusió de la producció científica dels investigadors de la UPF, així com de suport a l’investigador per a la gestió dels seu propi currículum vitae.

El PPC tracta dades identificatives i de característiques personals del personal investigador, dades de lloc de treball, dades sobre les seves publicacions, ajuts a la recerca, congressos on hagin participat, tesis dirigides, premis, etc.

El PPC només inclou les dades d’aquells investigadors que ho hagin sol·licitat i conté dades facilitades per la persona així com dades provinents de fitxers propis de la Universitat.

A quins destinataris es poden comunicar les dades personals?

Si l’investigador selecciona l’opció de fer públic el seu perfil al PPC, les dades bàsiques identificatives, les publicacions i altres activitats de recerca són consultables de forma oberta per internet a través de la mateixa plataforma, també poden ser accessibles a través de la Guia d’experts de la UPF, a través del Portal de la Recerca de Catalunya gestionat pel CSUC per compte de les universitats que hi formem part; i poden ser consultades a través d’altres pàgines web de la pròpia Universitat a petició dels interessats.
Per al compliment de les lleis reguladores de la transparència i bon govern (Llei catalana 19/2014 i Llei estatal 19/2013), es poden també difondre dades a Internet als casos d’ajuts concedits per la mateixa universitat.Es poden produir cessions a entitats públiques avaluadores previ consentiment dels interessats; també, a organismes públics quan sigui necessari per a desenvolupar una relació jurídica amb la persona interessada, com sigui, la tramitació i justificació de beques i ajuts oficials o bé, en el marc de procediments administratius d’acord amb l’estipulat a l’article 28 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Es podran cedir dades amb finalitats de recerca científica o històrica o amb finalitats estadístiques, d’acord amb l’article 89 del Reglament General de Protecció de Dades; és a dir, sempre que concorrin garanties adequades per als drets i les llibertats dels interessats i una causa de licitud de les previstes legalment.
A banda d’aquestes cessions, es podran cedir dades sempre que concorri obligació legal.
Es podran fer transferències internacionals de dades a proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield o que ofereixin garanties adequades, d’acord amb l’article 46 del Reglament General de Protecció de Dades, contractats per la Universitat.

Quins són els drets dels interessats respecte a les seves dades personals?

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament mitjançant comunicació escrita adreçada a: gerencia@upf.edu.

A més, si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant: