Correcció d'exàmens: Indicacions per confeccionar els exàmens

A l'hora de confeccionar i preparar els exàmens que s'hagin de corregir amb lector òptic, és important seguir les indicacions que hi ha a continuació.

Exàmens monoresposta o multiresposta

Cada pregunta pot tenir des d'una opció de resposta (A) fins a cinc (A, B, C, D, E). Totes les preguntes han de tenir el mateix número d'opcions.

  • Exàmens monoresposta: cada pregunta té una única resposta vàlida. Si l'estudiant ha marcat aquesta resposta, es considera que és correcta.
  • Exàmens multiresposta: cada pregunta pot tenir més d'una resposta vàlida. Per obtenir els resultats, el professor haurà de decidir com puntuen les preguntes. Existeixen dues possibilitats:
    • La pregunta es considera ben contestada només si l'estudiant ha marcat totes les respostes vàlides.
    • La pregunta es considera parcialment contestada si l'estudiant ha marcat alguna de les respostes vàlides. Es puntua proporcionalment.

Nombre de preguntes

Es recomana que l'examen no excedeixi de cent preguntes. En aquest cas, la numeració és la que figura a la dreta de les caselles. S'observa que hi ha dues fileres per cada pregunta: la filera superior és per marcar les respostes i la filera inferior per anul·lar els marcatges erronis.

Si l'examen a preparar té més de cent preguntes (el màxim són 200), cal tenir en compte que només es disposa d'una filera per cada  pregunta, ja que en aquest cas la numeració de les preguntes és la que figura a l'esquerra de les caselles.

Tipus d'examen

Es poden preparar fins a nou models diferents d'exàmens per distribuir als estudiants. En aquest cas, cal numerar de l'1 al 9 (la permuta 0 no és vàlida) els fulls de resposta mitjançant la casella PERMUT de l'encapçalament.

El dia de la correcció, el professor ha de portar una plantilla per cada model diferent d'examen. La plantilla ha de portar marcada tota la filera del 9 de la casella DNI.

Penalització de les preguntes incorrectes

El lector òptic no admet decimals, funciona per fraccions: pot restar des de 1/1 fins a 1/9 respecte del valor de la resposta correcta.

Per exemple:

  • Si el valor de la resposta correcta és 1 i la penalització de la resposta incorrecta és 0,25, la fracció que indicarem serà 4.
  • Si el valor de la resposta correcta és 0,5 i la penalització de la resposta incorrecta és 0,1, la fracció que indicarem serà 5.