Correcció d'exàmens: Indicacions per als estudiants

És molt important que abans de respondre un examen, els professors donin als estudiants les següents indicacions:

Encapçalaments del full de respostes

 

Encapçalament 1: cal omplir les dades amb lletra clara, sobretot el nom i els cognoms.

Encapçalament 2: és obligatori omplir les següents caselles per poder corregir l'examen: 

  • NIS (sense la lletra U): el NIS es troba a la cara posterior del carnet de l'estudiant.

 

 

 

 

 

 

 

 

El camp NIS ha d'estar marcat en la seva totalitat, amb la numeració aliniada a la dreta. No s'han d'afegir zeros a l'esquerra si la xifra és inferior al nombre de caselles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • GRUP (si així ho indica el professor).
  • PERMUT (en cas que hi hagi diferents models d'exàmens).
  • DNI (sense la lletra), els estudiants sense DNI hauran de marcar el mateix número de document que van aportar per matricular-se (passaport, NIE...), també sense la lletra.

Instrumental de marcatge

És obligatori marcar les respostes amb llapis molt negre (número 1, 2), o bé amb bolígraf o retolador negre, i no utilitzar altres colors ni cap tipus de líquid corrector (Tipp-Ex).

Marcatge de les respostes

Per marcar una casella, cal omplir-la completament i, a més, és convenient no fer cap marca fora dels límits de la casella ni escriure als marges del full o a sobre del codi de barres de l'esquerra. Una marca fora de lloc o que sobresurti dels límits de la casella, pot suposar una resposta errònia.

En exàmens de fins a cent preguntes, la numeració és la que figura a la dreta de les caselles. Per cada pregunta es disposa de dues fileres de caselles. La filera superior és per marcar les respostes correctes. La segona filera serveix exclusivament per anul·lar la resposta errònia que s'ha introduït a la primera filera. No s'ha de marcar mai la resposta correcta a la segona filera.

Exemples:

 

 

La resposta marcada és la B
 

 

 

La resposta marcada és la D; la B ha quedat anul·lada
 

 

 

NO HI HA MARCADA CAP RESPOSTA CORRECTA
(tant la B com la D són respostes anul·lades)


En exàmens de més de cent preguntes, la numeració és la que figura a l'esquerra de les caselles. Per a cada pregunta es disposa només d'una filera de caselles. En aquest cas, l'examen s'ha de fer amb llapis i els errors s'han d'esmenar amb una goma d'esborrar. Mai no s'han de rectificar les respostes amb líquid corrector tipus Tipp-ex!