Avaluar i acreditar la publicació científica: Indicadors de publicacions

ca | es | en

Factor d'impacte (IF) (Incites JCR)

El factor d'impacte d'una revista és la mitjana de cops que, en un any determinat, van ser citats els articles publicats per aquesta revista en els dos anys anteriors.
IF (JCR)

Journal citation reports Help.

Les bases de dades que ofereixen aquest indicador són: 

Incites JCR (Incites Journal Citation Reports)

Web of Science 

Quartil / Percentil

El quartil és un indicador que serveix per avaluar la importància relativa d'una revista dins la totalitat de revistes de la seva mateixa àrea temàtica.

Quartiles image


Les bases de dades que proporcionen aquest indicador són:

Incites JCR (Incites Journal Citation Reports)
Scopus 
SJR (Scimago Journal & Country Rank) 

El quartil d'una revista es té en compte en les acreditacions de professorat (ANECA, AQU), sol·licituds d'organismes oficials, etc. També és útil conèixer el quartil d'una revista abans de decidir on publicar. 

SJR i SNIP (SCOPUS)

SJR indicator image


SJR (SCImago Journal Rank) indicator: Indicador que mesura el prestigi d'una revista. Té en compte l'àrea temàtica de la revista i normalitza les citacions segons el camp temàtic. Expressa la mitjana de citacions ponderades que van rebre durant l'any seleccionat els articles publicats a la revista seleccionada en els tres anys anteriors.

 

 

SNIP indicator image


SNIP (Source Normalized Impact per Paper) indicador que compara les publicacions d'una mateixa àrea temàtica. Comptabilitza la freqüència amb la què els autors citen altres documents i la immediatesa de l'impacte de la citació.

 

 

Les bases de dades que proporcionen aquest indicador són: Scopus and SJR (Scimago Journal & Country Rank)  

CiteScore (SCOPUS)

Citescore indicator image

Mesura la mitjana de citacions rebudes per document publicat en un any determinat a la revista durant els tres anys anteriors.
CitesScore FAQs. 
Les bases de dades que ofereixen aquest indicador són: Scopus and SJR (Scimago Journal & Country Rank)  

 

 

Índex d'immediatesa (JCR)

  • Indicador que mesura la rapidesa amb què es cita un article d'una revista a  l'Incites JCR (Incites Journal Citation Reports).
  • Es calcula dividint el nombre de citacions rebudes pels articles publicats en un any donat, pel nombre d'articles publicats en aquest mateix any.

Eigenfactor

Eigenfactor logo

És un indicador de la influència o repercussió global de les revistes que es basa, a l’estil de PageRank, en el càlcul iteratiu del nivell de citació rebut per una revista segons d’on provenen les citacions (de revistes més o menys citades).  

Les bases de dades que proporcionen aquest indicador són:

Característiques principals:

  • cobreix un període de  5 anys
  • mesura la importància de les revistes dins una comunitat científica. 
  • pondera la importància de les citacions rebudes per una revista segons d’on provenen (de revistes més o menys citades)
  • indicador més qualitatiu que quantitatiu
  • les categories Eigenfactor tenen una classificació unívoca 
  • no té en compte la autocitacions
  • utilitza un algoritme basat en la teoria de xarxes semblant al PageRank de Google

Índex h (revistes)

  • Expressa el número d'articles de la revista (h) que han rebut almenys h citacion.