Avaluar i acreditar la publicació científica: Indicadors de publicacions

ca | es | en

Factor d'impacte (IF) (JCR)

 • El factor d'impacte d'una revista és la mitjana de cops que, en un any determinat, van ser citats els articles publicats per aquesta revista en els dos anys anteriors.
 • És un indicador bibliomètric de l'Incites JCR (Incites Journal Citation Reports).

 • Ajuda a avaluar la importància relativa d'una revista, especialment si es compara amb altres del mateix camp o Subject category.
 • Per saber si un factor d’impacte és alt o no cal comparar-lo amb el factor d’impacte d’altres revistes de la mateixa Subject Category.

SJR i SNIP (SCOPUS)

SJR

 • Indicador que  mesura el prestigi d'una revista. Té en compte l'àrea temàtica de la revista i normalitza les citacions segons el camp temàtic.
 • Expressa la mitjana de citacions ponderades que van rebre durant l'any seleccionat els articles publicats a la revista seleccionada en els tres anys anteriors.

SNIP

 • Indicador que compara les publicacions d'una mateixa àrea temàtica.
 • Comptabilitza la freqüència amb la què els autors citen altres documents i la immediatesa de l'impacte de la citació.

Eigenfactor

És un indicador de la influència o repercussió global de les revistes que es basa, a l’estil de PageRank, en el càlcul iteratiu del nivell de citació rebut per una revista segons d’on provenen les citacions (de revistes més o menys citades).  

Les bases de dades que proporcionen aquest indicador són:

Característiques principals:

 • cobreix un període de  5 anys
 • mesura la importància de les revistes dins una comunitat científica. 
 • pondera la importància de les citacions rebudes per una revista segons d’on provenen (de revistes més o menys citades)
 • indicador més qualitatiu que quantitatiu
 • les categories Eigenfactor tenen una classificació unívoca 
 • no té en compte la autocitacions
 • utilitza un algoritme basat en la teoria de xarxes semblant al PageRank de Google

CiteScore (SCOPUS)

 • Mesura la mitjana de citacions rebudes per document publicat en un any determinat a la revista durant els tres anys anteriors.

Índex d'immediatesa (JCR)

 • Indicador que mesura la rapidesa amb què es cita un article d'una revista a  l'Incites JCR (Incites Journal Citation Reports).
 • Es calcula dividint el nombre de citacions rebudes pels articles publicats en un any donat, pel nombre d'articles publicats en aquest mateix any.

Quartil / Percentil

 • Paràmetre per a avaluar la importància relativa d'una revista dins la totalitat de revistes de la seva mateixa matèria.
 • Les bases de dades que proporcionen aquest indicador són:
 • Si tenim una sèrie de revistes ordenades de forma decreixent segons el factor d'impacte, les podem agrupar en quatre quartils:
  • Primer quartil (Q1), indica que la revista correspon al grup del 25% de revistes amb un factor d'impacte més alt.
  • Segon quartil (Q2), grup de revistes posicionades entre el 25% i el 50% del total.
  • Tercer quartil (Q3), grup de revistes posicionades entre el 50% i el 75% del total.
  • Quart quartil (Q4), grup de revistes posicionades entre el 75% i el final de la sèrie.

El quartil d'una revista es té en compte en les acreditacions de professorat (ANECA, AQU), sol·licituds d'organismes oficials, etc. També és útil conèixer el quartil d'una revista abans de decidir on publicar. 

Índex h (revistes)

 • Expressa el número d'articles de la revista (h) que han rebut almenys h citacion.
Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons