Tesis doctorals: Publicació de la tesis a TDX

ca | es | en

Què és TDX

Totes les tesis presentades en alguna de les universitats participants s'hi incorporen des de l'any 2012 en virtut de l'article 14.5 del RD 99/2011. Abans d'aquesta data la participació era voluntària. S'han fet diverses campanyes en els darrers anys per recuperar tesis llegides i que no hi estan incloses.

Els objectius de TDX són:

  • Difondre, arreu del món i a través d'Internet, els resultats de la recerca universitària 
  • Oferir als autors de les tesis una eina que incrementa l'accés i la visibilitat del seu treball
  • Incentivar la creació i l'ús de la producció científica pròpia

TDX forma part de la Networked Digital Library of Theses and Dissertations, biblioteca digital de tesis doctorals electròniques d'abast internacional. Usa el protocol d'interoperabilitat de l'Open Archives Initiative (OAI), fet que permet incrementar la visibilitat de les tesis en oferir-se conjuntament amb d'altres dipòsits de tesis internacionals, com ara OAIster. 

Publicació de tesis a TDX

D'acord amb la normativa estatal les tesis s'han de publicar obligatòriament en format digital en un repositori institucional. La declaració d'autoria, el fitxer de la tesi i el fitxer amb les paraules clau i resum servirà per incorporar la tesi a TDX.

Declaració d'autoria

En el moment de dipositar la tesi, l'autor d'aquesta signa una declaració d'autoria, de la qual es pot destacar el següent:

  • L'autor es reserva el dret de publicar la tesi en altres editorials i/o suports.
  • L'autor tria si vol divulgar la tesi amb tots els drets reservats o amb una llicència Creative Commons (alguns drets reservats).
  • En cas que la tesi tingui parts sotmeses a un contracte de cessió de drets o similar (articles publicats), hi ha procediments establerts per tal de restringir la publicació de les parts afectades.
  • L'autor pot sol·licitar la publicació de la tesi amb una demora de 6,12, 18 o 24 mesos.

Si la tesi pot estar afectada per processos de protecció o transferència de tecnologia (patents, confidencialitat, etc.), l'autor ha de contactar amb la seva secretaria abans de dipositar la tesi, per si s'ha d'aplicar un procediment especial.

Pel que fa a la integritat del text, queda garantida per les opcions de seguretat del format d'emmagatzematge emprat: el PDF.

Normativa

D'acord amb la normativa estatal, les tesis s'han de publicar obligatòriament en format digital en un repositori institucional. Ara bé, per a determinats casos la normativa es pot adaptar a necessitats concretes, segons:

  • RD 99/2011 pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. Art.14, punt 5 i Art.14, punt 6 

I d'acord amb la normativa de la Universitat, aquest repositori ha de ser TDX:

Tots aquests requeriments legals es plasmen en la declaració d'autoria i el procediment per introduir la tesi al repositori TDX.