Tesis doctorals: Format de la tesi

ca | es | en

Els criteris d'edició i format que es donen a continuació, llevat que es digui el contrari, són de compliment obligatori.

Editors de text recomanats

 • Microsoft Word 
 • Writer d'Open Office 
 • LaTeX 

Tipus de format

Els tipus de format admesos són dos:

      

 • Format quart o B5 (ISO 176 mm x 250 mm) [Recomanat]
 • ​Format DIN A4

Les plantilles que es proporcionen a continuació són com a exemple, els requeriments obligatoris són els que queden explicats en aquest procediment.

Paper i enquadernació

 • El paper ha der ser preferiblement reciclat (80 - 100 g) i obligatòriament imprès a doble cara
 • Per a la coberta es recomana utilitzar cartolina de 300 g aproximadament i laminar-la en brillant
 • Cal que l'enquadernació sigui encolada (a l'americana).

Per imprimir en paper mida B5 ISO (176 mm x 250 mm) pots fer servir paper de mida DIN A4 i guillotinar-lo a mida B5: els marges laterals s'han de guillotinar a 1,7 cm i el marge inferior a 4,7 cm.

Cos i tipus de lletra

Tipus de lletra recomanats:
 • Times New Roman
 • Arial (preferiblement en caixa alta)
 • Garamond
Mida:
 • Epígrafs, títols de capítols o seccions: 14 punts
 • Lletra del cos de la tesi:
  • 11 o 12 punts
  • interliniat senzill o d'1,5
 • ​Peus de gràfics i les notes: 10 punts
Per a les divisions del text consulta el Llibre d'estil de la UPF.

Marges i paràgrafs

 • Els marges no es poden fer servir per escriure notes al peu.
 • Els paràgrafs s'han de començar sense sagnar. No obstant això, en alguns casos com per exemple per les citacions, es poden sagnar.
 • Cal deixar una línia blanc entre un paràgraf i el següent.
 • En el cas que vulguis separar les notes al peu, ho pots fer al Word > Formato > Párrafo > Sangría y espacio > Posterior > 5 pto.

B5

 • S'ha de configurar la pàgina seleccionant el tipus de paper: sobre B5 176 x 250 mm i els marges següents:
  • ​marges superior i inferior: 2,5 cm
  • ​marges laterals (esquerre i dret): 3 cm

DIN A4

 • Tant els marges superior i inferior com els laterals han de ser de 3 cm.

Llengua

La normativa acadèmica​ dels estudis de doctorat indica:

Article 13. Llengua de redacció i defensa de la tesi doctoral
"La tesi es pot desenvolupar i defensar en qualsevol de les llengües habituals de comunicació científica en el camp de coneixement corresponent. En cas que la llengua de redacció i defensa de la tesi no sigui el català, el castellà o l'anglès, el doctorand ho ha de posar  prèviament en coneixement de la comissió acadèmica del programa de doctorat."

A la coberta i a la portada, s'han d'escriure en català els enunciats "TESI DOCTORAL UPF / any" i "Directors de la tesi".