Els drets d’autor i l’ús ètic de la informació: Preguntes freqüents

Em poden copiar la idea del meu treball?

Sí que la poden copiar, ja que els drets d'autor no protegeixen les idees sinó la seva expressió un cop pot ser percebuda per les persones. És a dir, si a un company li comento que vaig a fer un treball sobre un tema determinat per demostrar una qüestió específica, en aquest estadi el treball no és protegible, el company podria fer perfectament un treball sobre el mateix tema, el que es protegeix és l'expressió concreta d'aquesta idea, el treball ja elaborat.

Tinc por que algú pugui copiar el meu treball. Haig d’anar al Registre de la propietat intel·lectual perquè quedi protegit?

No és necessari. La llei protegeix tota creació intel·lectual des del mateix moment en què es crea (no quan encara només és una idea). Així mateix, la llei reconeix com a autor/a de l'obra aquell que consta com a tal en l'obra. El registre del treball en el Registre de la propietat intel·lectual ens serviria com a mitjà de prova (i a més, qualificat, és a dir, aquell que reclama que l'obra registrada no és de l'autor que hi consta, és qui ha de demostrar-ho). Altres mitjans que permeten provar que en una data determinada el document ja existia, és la seva publicació per exemple en un repositori, o bé, l'enviament del treball en sobre tancat per correu certificat a nosaltres mateixos. El sobre el mantindrem sense obrir fins al moment en què es presenti com a prova.

Vull penjar la digitalització d'un article de revista del 1998 a la meva pàgina web. Puc fer-ho lliurement?

No, digitalitzar implica fer una reprodució de l'obra, i per tant afecta el dret de reproducció, i penjar un document a internet afecta el dret de comunicació pública. Aquests drets pertanyen inicialment a l'autor de l'article (tot i que és possible que els hagi cedit a l'editor de la revista). D'altra banda, no existeix en la legislació espanyola cap límit als drets d'autor que pugui autoritzar aquesta acció directament. Per tant, haurem de posar-nos en contacte amb els titulars dels drets d'explotació afectats per sol·licitar-los la seva autorització. 

Puc copiar un fragment d’un text al meu treball?

Sí, sempre que ho facis d’acord amb el dret de citació (recorda citar de forma completa l’autor i la font d’on hagis obtingut el text). També podràs incloure un fragment d’un text amb llicència Creative Commons o d’una obra en domini públic.

Una obra que no té cap símbol de copyright permet la seva còpia?

Podrem copiar-la si estem legitimats per un límit reconegut a la llei (per exemple, el dret de cita), o bé si obtenim l'autorització de l'autor.

Si poso una llicència Creative Commons al meu treball, l'estic registrant?

No, posar una llicència al treball només implica que estem autoritzant uns determinats usos a aquelles persones que vulguin utilitzar-lo. Creative Commons no crea cap registre d'obres amb llicències. El seu lloc web ens facilita posar les llicències en les obres d'una manera fàcil, a través d'unes preguntes, però no emmagatzema ni registra les dades de les obres.

Un cop he fet servir una llicència Creative Commons, puc treure-la o canviar-la per una altra més endavant?

, però tot i que això és possible, perquè l'autor continua sent el titular dels drets, no és recomanable perquè pot ser molt problemàtic pels usos encadenats que pot generar la llicència: pot haver persones que tinguin accés a l'obra a través de còpies realitzades amb la llicència anterior i que, per tant, porten l'antiga llicència i que seguiran realitzant lícitament usos autoritzats d'aquesta llicència.

L'Accés Obert és incompatible amb els drets d'autor?

No és incompatible. L'accés obert protegeix els drets d'autor. 

  • L'obligatorietat de reconèixer l'autoria dels documents, facilita el coneixement dels autors 
  • La difusió dels documents augmenta el coneixement de qui és el seu autor
  • Els autors conserven els seus drets d'autor en accés obert, al contrari que en la publicació tradicional on és freqüent que els cedeixin a l'editor
  • En conservar els seus drets d'autor, decideixen ells mateixos les condicions d'ús i explotació de la seva obra

Les revistes en accés obert, tenen factor d'impacte?

. Aquestes revistes segueixen els mateixos estàndards de qualitat que les publicades tradicionalment, per aconseguir el mateix reconeixement i prestigi.