Els drets d’autor i l’ús ètic de la informació: L’accés obert i les llicències Creative Commons

Publicació comercial vs publicació en Accés Obert

On publicar?
  • Revistes de pagament
  • Es cedeixen els drets d'explotació als editors
  • Política de l'editor: Sherpa/Romeo (àmbit internacional) i Dulcinea (àmbit espanyol)

El moviment Open Access promou l’accés permanent, gratuït i lliure de restriccions als continguts científics amb l’objectiu d’afavorir l’accessibilitat, la visibilitat i l’impacte de la investigació científica. Especialment promou que la investigació finançada amb diner públic, sigui de domini públic.

 

¿Sabes qué es el Acceso Abierto? Font: FECYT 

Creative Commons

Creative Commons és una organització americana sense ànim de lucre fundada el 2001 que promou la reutilització d’obres creatives. L’objectiu és facilitar la difusió de les creacions científiques i artístiques i alhora respectar els drets d’autor (tot intentant mantenir l'equilibri entre els interessos dels autors i els dels usuaris). La iniciativa va ser promoguda i desenvolupada per un grup d'experts en noves tecnologies i en dret de la propietat intel·lectual.

Què són les llicències Creative Commons

Són uns documents legals on els autors o els titulars dels drets d’explotació de les obres, declaren que autoritzen de manera universal (a tothom) i gratuïta la realització de certs usos sense necessitat de posar-se en contacte amb ells. Creative Commons les posa a disposició de tothom perquè qualsevol creador les pugui utilitzar de forma també gratuïta.

 

Les llicències tenen tres formats de visualització:

  • Legal Code: text de la llicència amb força legal
  • Common deed: resum del text legal que representa els seus continguts a través d’icones fàcilment identificables i comprensibles
  • Digital Code: representació del seu contingut en llenguatge informàtic. Permet que els cercadors i altres aplicacions identifiquin les obres amb aquestes llicències i els usos permesos

Tipus de llicències

Hi ha diferents models de llicències a triar en funció dels usos que es volen autoritzar i les seves combinacions. I a cada model li corresponen unes icones identificatives:

Com afegir una llicència de Creative Commons