Els drets d’autor i l’ús ètic de la informació: L’accés obert i les llicències Creative Commons

Publicació comercial vs publicació en Accés Obert

On publicar?
  • Revistes de pagament
  • Es cedeixen els drets d'explotació als editors
  • Política de l'editor: Sherpa/Romeo (àmbit internacional) i Dulcinea (àmbit espanyol)

El moviment Open Access promou l’accés permanent, gratuït i lliure de restriccions als continguts científics amb l’objectiu d’afavorir l’accessibilitat, la visibilitat i l’impacte de la investigació científica. Especialment promou que la investigació finançada amb diner públic, sigui de domini públic.

 

¿Sabes qué es el Acceso Abierto? Font: FECYT 

Creative Commons

Creative Commons és una organització americana, sense ànim de lucre, fundada el 2001 i que promou la reutilització d’obres creatives. L’objectiu és facilitar la difusió de les creacions científiques i artístiques i alhora respectar els drets d’autor (tot intentant mantenir l'equilibri entre els interessos dels autors i els dels usuaris). La iniciativa va ser promoguda i desenvolupada per un grup d'experts en noves tecnologies i en dret de la propietat intel·lectual.

Què són les llicències Creative Commons

Són uns documents legals on els autors o els titulars dels drets d’explotació de les obres, declaren que autoritzen de manera universal (a tothom) i gratuïta la realització de certs usos sense necessitat de posar-se en contacte amb ells. Creative Commons les posa a disposició de tothom perquè qualsevol creador les pugui utilitzar de forma també gratuïta.

 

Les llicències tenen tres formats de visualització:

  • Legal Code: text de la llicència amb força legal
  • Common deed: resum del text legal que representa els seus continguts a través d’icones fàcilment identificables i comprensibles
  • Digital Code: representació del seu contingut en llenguatge informàtic. Permet que els cercadors i altres aplicacions identifiquin les obres amb aquestes llicències i els usos permesos

Tipus de llicències

Hi ha diferents models de llicències a triar en funció dels usos que es volen autoritzar i les seves combinacions. I a cada model li corresponen unes icones identificatives:

Com afegir una llicència de Creative Commons