Com elaborar un treball acadèmic: El plagi

Què s'entén per plagi

És la reproducció del contingut substancial d’una altra obra fent-lo passar com a propi. El plagi es produeix quan es traspassen continguts d’altres fonts sense especificar-ne la referència o citant la procedència de la font de forma incompleta, impedint-ne la recuperació.

Utilitzar eines d’intel·ligència artificial en l’elaboració dels teus treballs, requereix referenciar-les i incloure-les a la bibliografia final.

Tipus de plagi

  • Es copien obres o fragments d’obres d’altres autors. Es considera plagi si es reprodueixen textualment les paraules d’una altra persona sense esmentar-ne l’autor o autora.
  • Es parafrasegen escrits. Es considera plagi no tan sols quan es copia de forma literal un text, sinó també quan s'expressa el mateix canviant les paraules de lloc, utilitzant sinònims, etc. sense esmentar-ne l’autoria. 
  • Es copien dibuixos, fotografies o imatges d’altres.
  • Es reprodueixen compassos d’una altra cançó.
  • S’utilitzen guions, escenes, decorats de pel·lícules, programes de televisió, etc.
  • Es cita de forma incompleta la font. La font d’on s’ha extret la informació no es cita completament o no s’assenyala quin és el fragment de text que es cita i, per tant, es dificulta la recuperació de la informació original.

Com evitar el plagi

  • Elabora els teus arguments: No facis un simple “copiar – enganxar”.
  • No t'oblidis de citar la font original d’on has tret la informació: Assenyala entre cometes (“”) els fragments d’altres obres que citis i recorda indicar-ne la font i l’autoria (referència bibliogràfica), de forma que es pugui identificar clarament el fragment citat i la seva procedència.
  • Les citacions incloses en els teus treballs han de ser fidels a l’original, no es poden tergiversar: En cas de necessitar fer una especificació o comentari sobre el fragment citat, aquest s’hauria d’assenyalar mitjançant l’ús de claudàtors o notes.

Vídeos i tutorials