Com elaborar un treball acadèmic: Treball de fi de grau

Treball de fi de grau

El treball de fi de grau és un treball obligatori que es realitza a la fase final dels estudis oficials de grau i que cal superar per obtenir la titulació corresponent. Té com a objectiu fonamental que els estudiants demostrin el domini i la capacitat d’aplicar els coneixements, les competències i les habilitats que defineixen la titulació.

Està orientat a l’avaluació de competències associades al títol i conclou amb la defensa i l’aprovació del treball.
S’ha de redactar amb correcció, en un llenguatge clar i directe i amb una bona estructuració de la informació que permeti lectures parcials i puntuals, facilitant que el lector pugui trobar ràpidament allò que li interessa.

Parts:

 • Portada: és la font que permet identificar el treball. Les dades fonamentals que s’hi han de fer constar són: títol complet, nom i cognoms de l’autor/a, nom de l’assignatura, nom del tutor o tutora, curs acadèmic o data de presentació, nom de la  universitat.
 • Resum: és un text breu (unes 250 paraules) en el qual s’informa del contingut i la naturalesa del document, a fi que el lector pugui decidir si vol llegir el treball sencer.
  S’hi fan constar la motivació, els objectius, la metodologia, els resultats i les conclusions, utilitzant la terminologia normalitzada de la matèria estudiada.
  És aconsellable incloure una llista de paraules clau.
 • Sumari o taula de contingut: cal consignar el títol de tots els apartats i dels subapartats per ordre d’aparició en el text, amb la indicació de la pàgina on comencen.
 • Introducció: s’ha de definir breument el propòsit i els objectius, la motivació, l’abast (cronològic, geogràfic, tipològic, etc.) i la seva justificació, un comentari general sobre els documents consultats, l’estat de la qüestió del tema, la metodologia emprada i la data de tancament de les diferents etapes de treball.
 • Cos del treball: ha d’estar dividit en capítols homogenis numerats que es podrien agrupar en quatre grans àmbits: la teoria, el mètode, els resultats i la discussió.
 • Conclusions i/o recomanacions: anàlisi detallada d’assoliment dels objectius i comentari dels resultats obtinguts. Les conclusions han d’estar relacionades amb el què s’ha plantejat a la introducció i al cos del treball.
 • Annexos: té com a finalitat completar el cos del treball amb informació que no s’ha encabit per no trencar la presentació lògica i ordenada o oferir dades complementàries que ajudin a entendre els mètodes emprats. També s’hi poden incloure altres materials complementaris difícilment intercalables com plànols, mostres, fotografies, glossaris, etc. La informació complementària del treball inclosa en els annexos s’ha de citar al final de cada un d’ells.
 • Bibliografia: el conjunt de documents consultats, citats o no al llarg del treball, formen la bibliografia que es presenta al final del treball de forma ordenada (cronològicament o alfabètica).
 • Índexs alfabètics: complementen els sumaris amb punts d’accés més específics. Donat que el treball pot servir per cercar dades molt concretes, és molt útil que el lector pugui trobar-les ràpidament.

Més informació: