Com elaborar un treball acadèmic: Treball de fi de grau

Treball de fi de grau

El treball acadèmic de fi de grau és un aprenentatge per a la redacció en general i comporta la realització, per part de l’estudiant, d’un projecte, d’un estudi, d’una memòria o d’un treball en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixements, les capacitats, les competències i les habilitats adquirits en l’ensenyament. Està orientat a l’avaluació de competències associades al títol i conclou amb la defensa i l’aprovació del treball.

S’ha de redactar amb correcció, en un llenguatge clar i directe i amb una bona estructuració de la informació que permeti lectures parcials i puntuals, facilitant que el lector pugui trobar ràpidament allò que li interessa.

Parts:

Portada: és la font que permet identificar el treball. Les dades que s’hi han de fer constar depenen del tipus de treball, però algunes de les fonamentals són: títol, autor, assignatura, professor i grup, director, departament, universitat i data de presentació.

Resum: és un text breu en el qual s’informa del contingut i la naturalesa del document, a fi que el lector pugui decidir si vol llegir el treball sencer.
S’hi fan constar especialment els objectius, els mètodes, els resultats i les conclusions, utilitzant la terminologia normalitzada de la matèria.

Sumari o taula de contingut: cal consignar el títol de tots els apartats i les subdivisions per ordre d’aparició en el text amb la indicació de la pàgina on comencen.

Introducció: s’ha de definir breument el propòsit i els objectius, la motivació, l’abast (cronològic, geogràfic, tipològic, etc.) i la seva justificació, un comentari general sobre els documents consultats, l’estat de la qüestió del tema, la metodologia emprada i la data de tancament de les diferents etapes de treball.

Cos del treball: ha d’estar dividit en capítols homogenis numerats que es podrien agrupar en quatre grans àmbits: la teoria, el mètode, els resultats i la discussió.

Conclusions i/o recomanacions: han de ser el resultat de la presentació clara i ordenada de les deduccions fetes al llarg del treball.

Annexos: té com a finalitat completar el cos del treball amb informació que no s’ha encabit per no trencar la presentació lògica i ordenada o oferir dades complementàries que ajudin a entendre els mètodes emprats. També s’hi poden incloure altres materials complementaris difícilment intercalables com plànols, mostres, fotografies, glossaris, etc. La informació complementària del treball inclosa en els annexos s’ha de citar al final de cada un d’ells.

Bibliografia: el conjunt de documents consultats, citats o no al llarg del treball, formen la bibliografia que es presenta al final del treball de forma ordenada (cronològicament o alfabètica).

Índexs alfabètics: complementen els sumaris amb punts d’accés més específics. Donat que el treball pot servir per cercar dades molt concretes, és molt útil que el lector pugui trobar-les ràpidament.
La generació d’un índex alfabètic de conceptes, de noms de persones, d’institucions o de llocs significatius, és factible en l’actualitat gràcies als processadors de textos.

Més informació:

Normativa reguladora del treball de fi de grau per als estudiants d'ensenyaments universitaris oficials.  Universitat Pompeu Fabra. 2011. 28 juny 2011 https://www.upf.edu/web/seu-electronica/treball-de-fi-de-grau

Day, Robert A. Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Washington: Organización Panamericana de la Salud, 2005. 30 juny 2011 http://www.myilibrary.com/?id=163763

Recurs on pots consultar alguns exemples:
e-Repositori: repositori digital de la UPF. Universitat Pompeu Fabra. 2009. 13 juny 2013 https://repositori.upf.edu/
Dipòsit de documents digitals que inclou revistes, tesis,treballs de fi de grau, working papers, articles, presentacions a jornades, seminaris i congressos, materials docents, informes sobre docència, entre altra literatura resultant de l'activitat acadèmica i investigadora de la UPF.