Com elaborar un treball acadèmic: Article

Article científic

L'article científic o d’investigació és un text adreçat a la comunitat científica o als especialistes d’una disciplina i que exposa els resultats originals d’una recerca. Té com a finalitat la comunicació d’aquests resultats d’una manera clara, concisa i fidedigna.
Es divideix en tres grans blocs: part preliminar, part central i part final. Cadascuna d’aquestes parts inclou uns elements específics i determinats. No obstant, la forma de presentació i de comunicació es molt variada i diversa entre comunitats acadèmiques i científiques i entre disciplines.
Part preliminar:

Títol / Autor(s) / Filiació / Resum / Paraules clau
Part central:
Introducció / Metodologia / Resultats  / Discussió / Conclusions
Part final:
Agraïments / Referències i bibliografia / Annexos i apèndixs

Aspectes a tenir molt present:

  •     Títol: pot ser indicatiu o informatiu. Cal que sigui breu, que inclogui els termes més rellevants, etc.
  •     Introducció: cal explicar el problema general i els aspectes concrets que s’han investigat, per què és important aquest problema, allò que d’altres han escrit sobre el problema i els objectius i hipòtesis de l’estudi.
  •     Mètodes: descriure el disseny de la recerca i explicar com s’ha dut a la pràctica, justificant l’elecció dels mètodes i tècniques de forma que un lector competent pugui repetir l’estudi. Inclou la descripció del disseny, població i mostra, variables, recollida de dades, anàlisi, limitacions, etc.
  •     Resultats: mencionar les troballes rellevants (incloent-hi les contràries a les hipòtesis) i prou detalls com per justificar les conclusions. Cal utilitzar el mitjà de presentació més adequat, clar i econòmic: a més del text (generalment en temps passat), taules, gràfics i il·lustracions.

Algunes recomanacions:

  •     Convé començar la discussió amb la resposta a la pregunta inicial seguida de les proves exposades als resultats que les corroboren.
  •     És habitual escriure aquesta secció en present (“les dades indiquen que...”).
  •     Cal relacionar els resultats observats amb els obtinguts en els treballs previs comentats a la revisió bibliogràfica.
  •     És millor comentar clarament —i no amagar — els resultats anòmals, intentant donar-los una explicació coherent o dient simplement que això és el que s’ha trobat tot i que no es tingui una explicació.
  •     Es pot especular sempre que s’apliqui la lògica, però s’ha d’evitar treure més conclusions de les que els resultats permeten.

Més informació:
Albert, Tim. “Write a scientific paper the easy way”. Gaceta sanitaria 16.4 (2002): 354-7. http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0213-91112002000400010&script=sci_arttext
Cómo escribir y publicar un artículo científico. Juan Miguel Campanario. 2001. Universidad de Alcalá (UAH), Ministerio de educación, cultura y deporte. 28 juny 2011 http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/9275315981_reduce.pdf  
Unesco. Guía para la redacción de artículos científicos destinados a la publicación: [preparada para el] Programa General de Información y UNISIS. París: Unesco, 1983. 2ª ed. revisada y actualizada por Aers Martinsson. 30 juny 2011  http://unesdoc.unesco.org/images/0005/000557/055778SB.pdf

Recurs on pots consultar molts exemples:

e-Repositori: repositori digital de la UPF. Universitat Pompeu Fabra. 2009. 28 juny 2011 https://repositori.upf.edu/

Recull, difon i preserva la producció intel·lectual en format digital que resulta de l’activitat acadèmica i investigadora de la UPF, les revistes científiques i les publicacions institucionals..