Com elaborar un treball acadèmic: Article científic

Article científic

L'article científic o d’investigació és un text adreçat a la comunitat científica o als especialistes d’una disciplina i que exposa els resultats originals d’una recerca. Té com a finalitat la comunicació d’aquests resultats d’una manera clara, concisa i fidedigna.

Es divideix en tres grans blocs, cadascun dels quals inclou uns elements específics i determinats. No obstant, la forma de presentació i de comunicació és molt variada i diversa entre comunitats acadèmiques i científiques i entre disciplines:

 • Part preliminar: Títol / Autor(s) / Filiació / Resum / Paraules clau
 • Part central: Introducció / Metodologia / Resultats  / Discussió / Conclusions
 • Part final: Agraïments / Referències i bibliografia / Annexos i apèndixs

Aspectes que cal tenir molt presents:

 • Títol: pot ser indicatiu o informatiu. Cal que sigui breu, que inclogui els termes més rellevants, etc.
 • Introducció: cal explicar el problema general i els aspectes concrets que s’han investigat, per què és important aquest problema, allò que d’altres han escrit sobre el problema i els objectius i hipòtesi de l’estudi.
 • Mètodes: descriure el disseny de la recerca i explicar com s’ha dut a la pràctica, justificant l’elecció dels mètodes i tècniques de forma que un lector competent pugui repetir l’estudi. Inclou la descripció del disseny, població i mostra, variables, recollida de dades, anàlisi, limitacions, etc.
 • Resultats: mencionar les troballes rellevants (incloent-hi les contràries a les hipòtesis) i prou detalls com per justificar les conclusions. Cal utilitzar el mitjà de presentació més adequat, clar i econòmic: a més del text (generalment en temps passat), taules, gràfics i il·lustracions.

Algunes recomanacions:

 • Convé començar la discussió amb la resposta a la pregunta inicial seguida de les proves exposades als resultats que les corroboren.
 • És habitual escriure aquesta secció en present (“les dades indiquen que...”).
 • Cal relacionar els resultats observats amb els obtinguts en els treballs previs comentats a la revisió bibliogràfica.
 • És millor comentar clarament — i no amagar — els resultats anòmals, intentant donar-los una explicació coherent o dient simplement que això és el que s’ha trobat tot i que no es tingui una explicació.
 • Es pot especular sempre que s’apliqui la lògica, però s’ha d’evitar treure més conclusions de les que els resultats permeten.

Més informació: