Signatura científica: nom i filiació: Filiació institucional

ca | es | en

Filiació institucional

Per tal de citar correctament el lloc que els investigadors ocupen a la UPF, es recomana d'incloure en la filiació institucional els quatre elements següents:

1. Nom de la Universitat:

El nom de la Universitat ha de figurar en català. Quan hem de traduir el nom de la Universitat? Les quatre opcions següents són vàlides:

 • Universitat Pompeu Fabra
 • Universitat Pompeu Fabra (UPF)
 • Univ. Pompeu Fabra
 • Univ. Pompeu Fabra (UPF)

S'ha optat per aquestes quatre formes, en detriment d'altres possibilitats, com ara el nom de la Universitat en anglès, bàsicament perquè, de les diverses formes possibles, aquestes són les que utilitzen majorment els docents i investigadors a l'hora de signar les seves contribucions i les que permeten identificar millor la Universitat arreu. D'altra banda, també s'ha descartat la possibilitat de signar únicament amb la sigla UPF per dos motius: d'una banda, perquè no sempre és prou coneguda; i, d'altra banda, pel risc de confusió que comporta, ja que hi ha altres universitats amb les quals es comparteix la mateixa sigla.

2. Nom del departament o figura de recerca (grup o unitat de recerca, centre específic o institut):

Aquest nom sí que es pot traduir. Exemples:

 • Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
 • Univ. Pompeu Fabra, Department of Economics and Business
 • Universitat Pompeu Fabra. Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA)
 • Universitat Pompeu Fabra, University Institute for Applied Linguistics (IULA)
 • Universitat Pompeu Fabra (UPF). Unitat de Recerca en Cognició i Cervell
 • Univ. Pompeu Fabra (UPF), Cognition and Brain Research Unit
 • Universitat Pompeu Fabra. Grup de Recerca de Tecnologies Interactives (GTI)
 • Univ. Pompeu Fabra, Interactive Technologies Group

3. Diverses filiacions institucionals d'un mateix autor:

En cas que l'investigador vulgui mencionar la seva pertinença a més d'un departament o grup o unitat de recerca de la Universitat, o d'una altra institució, es recomana, per fer-ho visible de manera que es pugui recuperar a les bases de dades i en els índexs de valoració dels investigadors, fer una doble o triple signatura, informant per separat de cadascuna de les figures de recerca a què pertanyi l'investigador. Per exemple:

Investigador XX  [1] [2]

[1] Universitat Pompeu Fabra. Departament de Comunicació
[2] Universitat Pompeu Fabra. Grup de Recerca en Documentació Digital

o bé:

Investigador XX [3] [4] [5]

[3] Univ. Pompeu Fabra (UPF). Department of Information and Communication Technologies
[4] Univ. Pompeu Fabra (UPF). Wireless Communications Research Group (WiCom)
[5] Stanford University. Department of Electrical Engineering

4. Adreça postal i ciutat (Barcelona)

En cas que també es vulgui indicar el país, es recomana fer-ho amb la forma en anglès.


Centres de recerca adscrits:

Cal consultar la política de signatura bibliogràfica del centre.