Signatura científica: Què és la signatura científica

Què és ?

La signatura científica és la formulació que fan servir investigadors i investigadores de qualsevol àmbit del saber, per identificar-se en les publicacions i altres productes de la seva recerca o activitat acadèmica i està formada pel nom personal i la filiació institucional. Aquesta filiació pot ser única o múltiple i, a la vegada, pot estar condicionada al tipus de vinculació o a una situació de mobilitat.

Per què és important?

L’ús d’una signatura científica normalitzada que sigui correcta des del punt de vista formal és fonamental per què l’autoria de les publicacions i altres productes sigui reconeguda de manera inconfusible i, alhora, perquè la producció científica i acadèmica de la Universitat quedi recollida de manera adient en les bases de dades i rànquings internacionals. En concret, es vol aconseguir que:

  • el nom personal tingui una forma normalitzada i unívoca, per tal que les bases de dades bibliogràfiques i els motors de cerca indexin i comptabilitzin les publicacions correctament
  • la Universitat Pompeu Fabra i, si escau, els centres i/o figures de recerca vinculats, aparegui sempre citada a totes les publicacions i altres productes de la recerca o activitat acadèmica dels membres de la comunitat universitària
  • la filiació institucional tingui una forma normalitzada per tal que les bases de dades bibliogràfiques i els motors de cerca indexin la publicació correctament

Recomanació de la Universitat

Per assolir aquests objectius cal, a l’hora d'expressar el nom personal i la filiació institucional, seguir unes pautes determinades que són descrites en detall en aquesta guia. L’ús d’aquestes pautes en tota publicació o altre producte de recerca assegura una signatura científica normalitzada i correcta composta de nom personal i filiació institucional.

Quan el personal investigador de la universitat faci divulgació relacionada amb la seva àrea d’expertesa als mitjans de comunicació (premsa escrita, televisions, ràdios, etc.), també ha de fer constar la seva adscripció a la Universitat. En el cas que el PDI a més de la UPF, tingui altres adscripcions, seria recomanable poder fer-les constar totes. Veure exemples.

A qui s'adreça

Tot el personal docent i investigador ha de fer constar la Universitat Pompeu Fabra com a filiació institucional en la seva signatura científica a totes les seves publicacions (i altres productes), ja siguin derivades d’activitats de recerca, docència o gestió. Això inclou:  

  • el personal docent i investigador, inclòs el personal predoctoral en formació, i el personal de suport a la recerca
  • el personal vinculat a tots els programes i convocatòries de recerca, ja siguin d’abast català, estatal, europeu o internacional (exemples: Beatriu de Pinós, Ramón y Cajal, Marie Sklodowska-Curie)
  • investigadors i investigadores vinculades a la Universitat mitjançant programes específics, com és per exemple ICREA
  • el personal docent i investigador visitant d’altres universitats o centres de recerca 
  • el personal docent i investigador de centres adscrits vinculats a la Universitat 

A Nom Personal i Nom de la Universitat (Filiació) trobaràs les pautes per construir la teva signatura científica.

Exemples en els mitjans de comunicació

Ara, 12/02/2022
Ester Oliveras
Economista i vicerectora de la UPF

Exemple 2 signatura científica

La Vanguardia, 19/02/2018
Guillem López-Casanovas
Catedràtic d'Economia de la UPF

Versió per imprimir