Signatura científica: Què és la signatura científica

Què és ?

La signatura científica és la formulació que fan servir investigadors i investigadores de qualsevol àmbit del saber, per identificar-se en les publicacions i altres productes de la seva recerca o activitat acadèmica i està formada pel nom personal i la filiació institucional. Aquesta filiació pot ser única o múltiple i, a la vegada, pot estar condicionada al tipus de vinculació o a una situació de mobilitat.

Per què és important?

L’ús d’una signatura científica normalitzada que sigui correcta des del punt de vista formal és fonamental per què l’autoria de les publicacions i altres productes sigui reconeguda de manera inconfusible i, alhora, perquè la producció científica i acadèmica de la Universitat quedi recollida de manera adient en les bases de dades i rànquings internacionals. En concret, es vol aconseguir que:

  • el nom personal tingui una forma normalitzada i unívoca, per tal que les bases de dades bibliogràfiques i els motors de cerca indexin i comptabilitzin les publicacions correctament
  • la Universitat Pompeu Fabra i, si escau, els centres i/o figures de recerca vinculats, aparegui sempre citada a totes les publicacions i altres productes de la recerca o activitat acadèmica dels membres de la comunitat universitària
  • la filiació institucional tingui una forma normalitzada per tal que les bases de dades bibliogràfiques i els motors de cerca indexin la publicació correctament

Recomanació de la Universitat

Per assolir aquests objectius cal, a l’hora d'expressar el nom personal i la filiació institucional, seguir unes pautes determinades que són descrites en detall en aquesta guia.

La recomanació del Vicerectorat per a projectes en l’àmbit de la recerca de la Universitat Pompeu Fabra és que sempre se signi tota publicació o altre producte de recerca seguint aquestes pautes, les quals asseguren una signatura científica normalitzada i correcta, composta de nom personal i filiació institucional.

A qui s'adreça

Tot el personal docent i investigador ha de fer constar la Universitat Pompeu Fabra com a filiació institucional en la seva signatura científica a totes les seves publicacions (i altres productes), ja siguin derivades d’activitats de recerca, docència o gestió. Això inclou:  

  • el personal docent i investigador, inclòs el personal predoctoral en formació, i el personal de suport a la recerca
  • el personal vinculat a tots els programes i convocatòries de recerca, ja siguin d’abast català, estatal, europeu o internacional (exemples: Beatriu de Pinós, Ramón y Cajal, Marie Curie)
  • investigadors i investigadores vinculats a la Universitat mitjançant programes específics, com per exemple ICREA
  • el personal docent i investigador visitant d’altres universitats o centres de recerca 

A Nom Personal i Nom de la Universitat (Filiació) trobaràs les pautes per construir la teva signatura científica.