Intel·ligència artificial: eines per a la docència i aprenentatge: Usos en la docència

Casos d'ús

Les eines d'IAG ens permeten enfocar l'ensenyament cap a una autoregulació de l'aprenentatge, el pensament crític, la creativitat, el treball col·laboratiu, les competències orals, l'empatia, els valors humans, etc. Tanmateix, cal tenir una mirada constructiva, conscient i crítica, conèixer bé com funcionen i les seves possibilitats i limitacions.

Dissenyar rutes d'aprenentatge, activitats formatives creatives, nous tipus d’avaluacions i materials educatius de manera més ràpida i eficient.

Exemple:

 • Un/a professor/a pot crear una llista de preguntes freqüents sobre un tema específic, pot demanar-li que elabori noves preguntes d’examen, pot sol·licitar un mapa conceptual, pot generar activitats interactives i innovadores, pot millorar el procés de revisió i correcció de textos, etc.

Proporciona retroalimentació instantània revisant feines i projectes en temps real.

Exemple:

 • Els estudiants poden enviar una breu descripció del seu treball a ChatGPT i rebre suggeriments sobre com millorar-ne el contingut o l'estructura.

Millora les habilitats d'escriptura i comprensió de l'idioma proporcionant suggeriments per millorar la gramàtica, la puntuació, l'estil i la coherència.

Exemple:

 • Els estudiants poden enviar un fragment de text a ChatGPT i rebre suggeriments sobre com millorar la seva escriptura.

Respon preguntes i permet la interacció personalitzada, ja que respon a preguntes individuals i adapta les respostes a les necessitats de l'estudiant. Té la capacitat per explicar conceptes i simplificar textos, adaptant les seves explicacions al nivell que l'usuari necessiti (personalització de l’aprenentatge)

Exemple:

 • L’estudiant pot enviar un text a l’eina IA sol·licitant que li resumeixi amb un llenguatge més planer, amb exemples i comparant amb altres conceptes explicats a l’aula.
 • Demanar a l’estudiant que en les seves tasques citi les fonts d’informació que ha utilitzat per extreure la informació que li has sol·licitat. Es recomana oferir prèviament aquelles fonts d’informació i bases de dades que vols que l’estudiant consulti.
 • Fes saber a l’estudiant que coneixes l’existència de la IAG i que sigui transparent amb l'ús de l'eina: que en citi l'ús i expliqui com l'ha utilitzat (per generar idees, fragments de text, arguments, proves, il·lustracions de conceptes) i per a què l'ha utilitzat (per estalviar temps, per combatre el bloqueig inicial, per estimular la reflexió, per gestionar l'estrès creixent, per entendre millor un concepte, per traduir, per experimentar amb GenAI, etc.) D'aquesta manera el professorat podrà valorar correctament els coneixements, la comprensió i les habilitats de l'estudiant.
  No ser transparent, es pot considerar una irregularitat i es corre el risc de sanció.
 • Pensa més en els processos que en el producte final. Avalua el treball de l’estudiant durant l’assignatura: el procés de treball a l’aula, com ha participat, l’evolució en altres activitats d’avaluació contínua… i no tant en el producte final que lliurarà.
 • Planteja activitats basades en el pensament crític: dissenya preguntes de raonament, resolució de problemes, anàlisis profundes, etc. Demana a l’estudiant justificar la seva resposta, pensar en respostes o situacions alternatives o formular noves preguntes del tema d’estudi.

Les activitats formatives o tasques d’aprenentatge creades amb l’eina d'IA permeten millorar:

 • l'eficàcia (aprendre més)
 • l'eficiència (aprendre el mateix amb menys temps)
 • l'autenticitat (aprendre habilitats del món real)
 • la curiositat (interès, entusiasme)

Recomanacions

No és un substitut de l’ensenyament humà, sinó una eina complementària per millorar l'aprenentatge.

 

I cal tenir presents aspectes com:

 • Biaix i prejudicis: ChatGPT aprèn a partir de grans quantitats de dades. Si aquestes dades estan esbiaixades o contenen prejudicis (de grup social, llenguatge, visió del món hegemònica, etc.), es poden perpetuar aquests biaixos i prejudicis en les respostes.
 • Plagi: si fas servir ChatGPT per generar contingut de forma indiscriminada, pots incórrer en plagi sense adonar-te'n. Això podria afectar negativament la integritat acadèmica i la capacitat d'aprenentatge. L’alternativa podria ser relacionar temàtiques sobre la base del que s'ha treballat a l'aula, de manera que no sigui possible copiar tot el contingut a través d'internet. Una altra idea és que els estudiants ens expliquin una vivència personal i com ho han resolt, o bé que comparin el text aportat per ChatGPT i es posicionin en contra o donin la seva visió crítica del text que genera l’eina IA. Un altre exemple seria crear tasques que requereixin la recopilació de dades a través d'entrevistes, observacions o treball de camp.
 • Privadesa i seguretat de les dades: és important assegurar-se que les dades dels estudiants siguin protegides adequadament i es compleixi amb les lleis de protecció de dades i privadesa.
 • Opacitat: gran dificultat per interpretar com s'arriba al resultat.
 • Foment de la mandra acadèmica: si els estudiants fan servir ChatGPT per a acomplir les tasques encomanades, podrien perdre la motivació per aprendre i les habilitats crítiques de pensament i resolució de problemes, afectant el seu aprenentatge, així com la pèrdua de l’originalitat i la creativitat.
 • Limitacions en el coneixement: l’eina té limitacions pel que fa al seu coneixement i capacitat de comprensió. No té connexió a internet i les dades són fins al 2021. ChatGPT4 ja disposa de connexió a internet, per tant, la informació està actualitzada, però té un cost.
 • Cost ambiental: necessitat de grans recursos computacionals i energètics

Per saber-ne més