Els drets d’autor i l’ús ètic de la informació: Material audiovisual

A més de les informacions de la resta d’apartats d’aquesta guia, si el que es vol és elaborar un material audiovisual pot ser també útil tenir present el següent:

La “Guía para estudiantes: pautas para la creación y publicación de material audiovisual en las universidades” (REBIUN, 2017) ofereix informació més detallada.

Inclusió de fragments d’emissions televisives o de ràdio

Si el que es vol és incloure dins un vídeo propi un fragment d’una emissió televisiva o de ràdio s’ha de tenir en compte el següent:

 • Les emissions de televisió i de ràdio per si mateixes estan protegides pels drets de la propietat intel·lectual. Són sovint objecte de notícia les xifres que paguen les televisions per poder retransmetre els partits de futbol! Addicionalment poden estar també protegits els continguts retransmesos: sèries, programes de televisió, concerts, pel·lícules que es poden emetre a través de la televisió o la ràdio

 • Es pot reproduir fragments d’emissions sense demanar autorització als titulars (emissores i/o productors dels programes) si l’ús correspon al dret de citació 

  • Cal recordar que ha de tenir una finalitat d’anàlisi, comentari, o d’il·lustració d’allò que s’està exposant

  • La llei no estableix una limitació concreta quant als segons o minuts reproduïbles però no s’ha de causar un perjudici injustificat als interessos legítims dels titulars ni a l’explotació normal de les obres. I cal citar la font i l’autoria

  • És important recórrer a fonts lícites per obtenir les reproduccions de les emissions

  • El dret de cita no empara la mera reproducció de fragments de gravacions, per la qual cosa, el treball audiovisual ha d’incloure una part pròpia significativa

Reproducció de fragments de pel·lícules

Les pel·lícules estan protegides per drets d’autor. Generalment els drets els tenen els seus productors (tot i que a Espanya es reconeixen com autors als directors, realitzadors, autors dels arguments, guions, adaptacions i diàlegs, i als autors de les composicions musicals creades específicament per a les pel·lícules).

Al dret espanyol no existeix una excepció general que permeti l’ús de fragments de pel·lícules sempre i quan no excedeixi una quantitat de segons determinada. Per tant, com a norma general, la reproducció de pel·lícules o altres obres audiovisuals requereix de l’autorització de la productora corresponent.

No es requerirà d’autorització, però, quan l’ús que es vulgui fer correspongui al dret de citació. Cal tenir en compte que la font de les pel·lícules o dels vídeos ha de ser lícita (és molt comú que particulars incloguin als seus canals de Youtube fragments de pel·lícules o pel·lícules senceres, com no són els titulars dels drets no seria lícit aprofitar fotogrames d’aquestes còpies).

Ús d’obres musicals com a banda sonora

Les obres musicals estan protegides per drets d’autor. En concret la legislació reconeix drets a diferents actors:

 • Els autors de les composicions musicals i els dels arranjaments, si n’hi ha i es poden considerar originals
 • Els autors de les lletres si en tenen
 • Els productors de les gravacions (sonores i/o audiovisuals)
 • Els intèrprets o executants de la peça musical, inclosos els directors d’orquestra
 • Les entitats de radiodifusió, en cas d’emissions de ràdio o televisió

Com a norma general per poder utilitzar una composició musical com a banda sonora d’un treball audiovisual cal sol·licitar el permís dels titulars corresponents. Sovint caldrà recórrer als productors de les gravacions, però dependrà del que es vulgui reutilitzar.

Ara bé no és necessari sol·licitar autorització si el que es vol fer és reproduir:

 • Obres en domini públic: cal anar en compte, però, perquè no existeix un domini públic únic sinó que depèn de la legislació de cada país. A més és necessari que tots els drets de propietat intel·lectual hagin vençut. És a dir, per molt que les composicions de Mozart estiguin en domini públic, és molt probable que l’exemplar que es vulgui utilitzar no ho estigui perquè tingui vigents drets d’intèrprets, dels autors dels arranjaments, de la productora que va realitzar la gravació, etc.
 • Obres amb llicències Creative Commons corresponents a l’ús que es vulgui realitzar. Per exemple, si el que es vol fer és sincronitzar la música amb les imatges NO es poden utilitzar composicions que portin una llicència que no admeti obres derivades, és a dir, que portin el signe , ND (NoDerivatives, SinObraDerivada)

En qualsevol d’aquests casos cal fer menció de l’autoria i la font al vídeo on s’utilitzin les obres musicals.

És molt comú pensar que es poden fer recopilacions d’imatges i breus fragments musicals sense necessitar de cap tipus d’autorització. A Espanya no existeix cap excepció que ho permeti. Sí es poden utilitzar fragments d’obres musicals amb finalitats d’anàlisi, comentari o il·lustració d’allò que s’està exposant (i sempre d’acord amb el dret de citació), però no sol ser la finalitat d’una banda sonora.