Préstec de documents: Quants documents i per quant temps

Quants documents puc tenir en préstec simultàniament?

Documents de la UPF

 • Professors i investigadors (PDI): 60 
 • Estudiants de grau: 10
 • Estudiants de postgrau i màsters interuniversitaris: 30
 • Personal d'administració i serveis (PAS): 30
 • PDI i PAS jubilats: 30
 • Persones autoritzades: 10

Documents de préstec consorciat (PUC)10

Tipus de documents i terminis de préstec

Estudiants, PAS 

 • Documents en general: 21 dies
 • Bibliografia recomanada: 7 dies
 • Documents de préstec reduït (banda vermella al llom): 1 dia
 • Les revistes i els diaris no poden sortir de la Biblioteca.

PDI

 • Documents en general: fins a 1 any
 • Fons de recerca (documents adquirits amb ajuts de recerca, que poden quedar en préstec a càrrec del personal docent i investigador responsable de l’ajut): 2 anys  
 • Documents de préstec reduït (banda vermella al llom): 1 dia
 • Publicacions en sèrie: 1 dia

Documents exclosos de préstec (només es poden consultar a la Biblioteca/CRAI):

 • Documents antics, rars i preciosos
 • Tesis, tesines, treballs i projectes de fi de carrera no publicats
 • Documents de col·leccions singulars
 • Altres documents que hagin de ser exclosos del servei de préstec