Llistes de distribució: Tipus de llistes

Les llistes de distribució són mecanismes de difusió de la informació basats en el correu electrònic, que es materialitzen en un conjunt d'adreces de correu electrònic agrupades sota una sola etiqueta que és la que s'usa per enviar missatges a totes les adreces incloses en el conjunt.

L'objectiu d'una llista de distribució és fer arribar un mateix missatge a moltes persones en lloc d'enviar-lo de manera individual a cadascú. Les llistes de distribució són molt útils per a compartir informació entre grups de treball que comparteixen tasques i/o desenvolupen el mateix projecte.

Cada llista de distribució ha de tenir un administrador que s'encarrega de la gestió, i uns usuaris que són les persones que hi poden enviar missatges. També existeix la figura de l'administrador del servei de llistes de distribució, que és qui s'encarrega de la creació i la configuració de les llistes de distribució. L'administrador d'una llista pot ser qualsevol persona del grup-UPF i és la persona encarregada del seu manteniment.

A la UPF hi ha dos tipus de llistes de distribució segons la seva naturalesa i aspectes tècnics i de gestió:

Llistes de distribució institucionals

 • Formades per col·lectius de persones de les diferents unitats organitzatives.
 • Totes són de subscripció estàtica i creació automàtica; no s'admeten ni altes ni baixes.
 • Els subscriptor/es s'assignen automàticament d'acord amb l'adscripció de cadascú:
  • Estudiants a un estudi
  • PTGAS a un servei
  • PDI a un departament, la seva adreça de correu s'assigna a una llista.
 • L'endemà de la creació d'una adreça de correu electrònic a la UPF s'afegeix automàticament a una d'aquestes llistes.
 • L'enviament de missatges a aquestes llistes és restringit, no tothom pot enviar-hi missatges. 
 • En cas de voler fer un enviament a aquestes llistes cal enviar un correu electrònic a comunicacio@upf.edu.

Llistes de distribució temàtiques

 • Qualsevol persona del grup UPF pot sol·licitar la creació d'una llista d'aquest tipus de la qual en serà l'administrador/a.
 • Qui administra la llista pot decidir si la subscripció és oberta o tancada, si la distribució a la llista és oberta o moderada, i d'altres característiques.
 • Els subscriptors poden ser persones o adreces que no pertanyen al grup-UPF, però l'administrador no.
 • Exemples de llistes temàtiques: 
  • temàtica de recerca (grups de recerca)
  • organitzacions i agrupacions socials internes
  • associacions
  • grups de treball i comissions

Quadre resum de tipus de llistes

Llistes de distribució institucionals dels estudiants

Subtipus Finalitat Format de l'adreça Alta / Baixa Emissors
 Llistes d'estudi  Missatges oficials codi_estudi@lcampus.upf.edu Automàtica (1) Restringit a @upf.edu
No moderada
Llistes d'estudi Missatges oficials AnyActual-codi_estudi@lcampus.upf.edu Automàtica (1)(5) Restringit a @upf.edu
No moderada
Llistes d'assignatura-grup Diàleg professor-estudiant AnyActual-codi_assignatura-TGrup@lcampus.upf.edu Automàtica (1) Restringit a @upf.edu
No moderada

 

Llistes de distribució institucionals del PTGAS i PDI

Subtipus Finalitat Format de l'adreça Alta / Baixa Emissors
Llistes per departament i servei Missatges oficials i anuncis d'interès llista.acronim@upf.edu Automàtica (2) Restringit a @upf.edu
No moderada
Llista de tot el PTGAS i PDI Missatges oficials i incidències informàtiques etiquetaXX@upf.edu Automàtica (3) Restringit a adreces concretes (4)

 

Llistes de distribució temàtiques

Subtipus Finalitat Format de l'adreça Alta / Baixa Emissors
Llistes a petició dels usuaris i d'administració delegada Anuncis i comunicats d'interès per als membres de la llista xxxx@llista.upf.edu Manual i delegada Depèn de l'administrador

 


(1) calculada a partir de la matrícula
(2) delegada a les secretaries i/o contactes administratius
(3) calculada a partir de l'anterior
(4) restringides a unes adreces concretes del Gabinet de Rectorat, la Gerència, el Rectorat i el Servei d'Informàtica
(5) calculada a partir de la matrícula de l'any actual