Llistes de distribució: Descripció

Llistes de distribució

Les llistes de distribució són mecanismes de difusió de la informació basats en el correu electrònic, que es materialitzen en un conjunt d'adreces de correu electrònic agrupades sota una sola etiqueta que és la que s'usa per enviar missatges a totes les adreces incloses en el conjunt.

L'objectiu d'una llista de distribució és fer arribar un mateix missatge a moltes persones enlloc d'enviar-lo de manera individual a cadascú. Les llistes de distribució són molt útils per a compartir informació entre grups de treball que comparteixen tasques i/o desenvolupen el mateix projecte.

Cada llista de distribució ha de tenir un administrador que s'encarrega de la gestió, i uns usuaris que són les persones que hi poden enviar missatges. També existeix la figura de l'administrador del servei de llistes de distribució, que és qui s'encarrega de la creació i la configuració de les llistes de distribució. L'administrador d'una llista pot ser qualsevol persona del grup-UPF i és la persona encarregada del seu manteniment.