Skip to Main Content

Dret: Com trobar legislació de les Comunitats Autònomes

Catalunya: Disposicions normatives aprovades

Portal Jurídic de CatalunyaPortal jurídic de Catalunya. L'apartat "Dret de Catalunya" conté una selecció de normes, majoritàriament amb rang de llei. Per a cada norma, es pot consultar la versió publicada al DOGC.

Catalunya: Disposicions prelegislatives

Per a la consulta de documents normatius (projectes de llei, reglaments, etc.) en la seva fase d'elaboració prèvia a la tramitació parlamentària, si és el cas, pot ser útil consultar els webs dels Departaments del govern català encarregats de la seva redacció:

També pots consultar els dictàmens dels òrgans consultius referents a la normativa en preparació a:

Pots consultar la referència i un resum dels  acords presos pel Govern de la Generalitat (en concret, la remissió al Parlament de projectes de llei, l'aprovació de normes reglamentàries i altres actes jurídics) a:

Els projectes, proposicions de llei i altres actes jurídics que emanen del Parlament de Catalunya els pots consultar a:

Altres Comunitats Autònomes: Disposicions prelegislatives

Pots consultar la informació inclosa en les webs dels parlaments autonòmics corresponents i altres recursos:

Per a la consulta de documents normatius (projectes de llei, reglaments, etc.) en la seva fase d'elaboració prèvia a la tramitació parlamentària, si és el cas, pot ser útil consultar els webs dels Departaments del govern autonòmic concret, encarregats de la seva redacció:

Altres Comunitats Autònomes: Legislació antiga


Biblioteca/CRAI de la Ciutadella Ramon Trias Fargas, 25-27 - 08005 Barcelona 93 542 17 09 Com arribar-hi Horaris Plànol de l'edifici