Mendeley: gestor de bibliografies: Sobre generar bibliografies - Mendeley Desktop

Puc afegir una pàgina concreta a una citació?

Sí. Un cop inserida la citació en el teu document amb Mendeley Desktop, posiciona't sobre ella. Veuràs en el menú del Word de Mendeley (Mendeley Cite-O-Matic), a Referències, l'opció Edit Citation. Posiciona't una altra vegada sobre la citació que vols modificar i t'apareixeran les opcions per editar-la. Pots afegir una pàgina o, com a prefix o sufix, qualsevol altra informació que consideris important.

Puc canviar la llengua de la bibliografia?

Si necessites la bibliografia en català, castellà o en una altra llengua, pots canviar la llengua de sortida de les referències bibliogràfiques des de Mendeley Desktop, menú View >  Citation Styles >  More Styles... Entra a Citation and Bibliography Language i selecciona l'idioma que necessitis.

La referència bibliogràfica en castellà seria:

Si no t'apareix aquesta opció, actualitza la teva versió des del menú Help > Check for Updates > Opt-in to Experimental Releases.

Més informació

Com puc fer una bibliografia si no necessito introduir citacions?

  1. Selecciona a la biblioteca de Mendeley Desktop aquelles referències que vols que apareguin a la bibliografia.
  2. Copia-les utilitzant la funció Control+C
  3. Enganxa-les al processador de textos que utilitzis amb la funció Control+V.

La bibliografia apareixerà en l'estil que tinguis seleccionat per defecte.

Com puc evitar que aparegui l'URL i la data d'accés en la meva bibliografia?

Per evitar que l'URL i la data d'accés aparegui en les teves referències:

  1. A la versió Desktop, vés al menú View > Citation Styles.
  2. Entra a More Styles.
  3. Dins de la pestanya Installed, a l'opció Include URLs and Date Accessed in Bibliographiesselecciona Only for webpages.

Es pot treballar amb LaTeX?

Sí. Per fer-ho, cal que habilitis la creació d'un fitxer BibTeX de la teva biblioteca a Mendeley Desktop, a Tools > Options > BibTeX. Aquests fitxers s'actualitzen cada vegada que fem algun canvi a la biblioteca Mendeley.

  • Les citacions es generen automàticament en el format [AuthorYear]. Pots modificar les citacions des d'Options > Citation Key.
  • Pots habilitar l'ajuda per BibTeX a Tools > Options > Bibtex Tab.

Més informació a: HOWTO: use Mendeley to create citations using LaTeX and BibTeX.

Es pot treballar amb Pages (Mac)?

No. Ara com ara, Mendeley no és compatible amb el processador de textos Pages per a Mac.