Imatges a la web i drets d'autor: Propietat intel·lectual i imatges

Pots utilitzar imatges a la web si...

  • Pertanyen al domini públic 
  • Ets el titular dels drets d’autor 
  • L’ús que vols fer està emparat per un límit o excepció als drets d’autor. Per exemple: el ​dret de citació 
  • Hi ha una llicència Creative Commons o similar que et permet fer l’ús que t'interessa 
  • Has demanat permís als titulars dels drets i t'han autoritzat 

Per incloure fotografies a la web has de valorar també si es poden veure afectats altres drets com són els drets a la imatge, intimitat i honor de les persones.

A tenir en compte

Les fotografies, dibuixos i imatges en general són objecte de propietat intel·lectual. Quant a les fotografies, la llei espanyola distingeix entre obra fotogràfica i mera fotografia. Les primeres són considerades obres, perquè es consideren creacions originals. Les segones, no.

Mentre els drets reconeguts sobre les primeres perduren fins a 70 anys després de la mort del seu autor (80, per a autors morts abans de 1987), els drets reconeguts sobre les segones, perduren fins a 25 anys després de realitzades. A partir de llavors, passen a domini públic. La llei, però, no estableix cap definició concreta de les dues tipologies.

El dret de citació

La llei de propietat intel·lectual permet la reproducció d’imatges fetes per altres persones en una obra pròpia, sempre que siguin imatges:

  • ja divulgades (per qui té dret a fer-ho) 
  • que s’incloguin com a citació, per a anàlisi, comentari o judici crític (no amb una finalitat decorativa) 
  • amb finalitat docent o de recerca 
  • es citi l’autoria i la font

La inclusió d’imatges no ha de causar un perjudici injustificat als interessos legítims dels seus autors ni a l’explotació normal de les imatges.