Skip to Main Content

Dades estadístiques: Inici

Per començar

Com accedir a les dades

Accés obert:
Les dades estan disponibles de forma gratuïta per poder-les visualitzar i descarregar en línia. Per exemple, les dades governamentals solen ser d’accés obert.

Accés a través de la Biblioteca:
Es tracta de dades comprades o adquirides únicament per a la comunitat universitària. 

Accés restringit:
Accés només mitjançant un rigorós procés de sol·licitud i revisió. Diverses organitzacions, com per exemple Eurostat, tenen algunes dades que només són accessibles per investigadors.