Publicar a revistes científiques: Després de publicar, fes-ne difusió

ca | es | en

Després de publicar, fes-ne difusió

  • Fes un seguiment dels autors que et citen.
  • Comprova que l'article s'indexa correctament.
  • Actualitza el teu CV al Portal de Producció Científica. i adjunta el fitxer de la teva publicació  (La Biblioteca revisarà les polítiques editorials i, si s'escau, el publicarà a l'e-Repositori
  • Crea't un perfil a ORCID, SCOPUS Author-ID, ResearcherID, Google scholar, i tingues la teva llista de publicacions al dia.
  • Fes-ne difusió a través de les xarxes socials