Drets d'autor i MOOCs: Pautes sobre drets d'autor per a l'ús de materials de tercers

Introducció

Pots utilitzar materials de tercers als vostres MOOCs, sense haver de demanar autorització als titulars dels drets de propietat intel·lectual, en els casos següents:

Obres en domini públic

Pots utilitzar lliurement obres que estiguin en domini públic, és a dir, obres sobre les quals s’hagin extingit els drets de propietat intel·lectual, sempre que respectis la seva autoria i la seva integritat. Les obres passen a domini públic 70 anys després de la mort del seu autor (per als autors morts amb anterioritat a 1987, el termini són 80 anys; per tant, ara mateix és el període que s'ha de considerar).

També formen part del domini públic les lleis, les sentències dels tribunals i les seves traduccions oficials.

Cal tenir en compte, però, que sobre una mateixa obra poden recaure drets de diferents persones i, per tant, cal assegurar-se que s’han extingit els drets de tots els titulars per poder-la utilitzar lliurement. Per exemple:

 • Obres traduïdes: tot i que l’obra d’un autor pot estar a domini públic, si utilitzem una traducció, hem d’assegurar-nos que la traducció també ha passat a domini públic.
 • Il·lustracions: si vols utilitzar una versió il·lustrada d’una obra que està en domini públic, cal assegurar-se que també les imatges han passat a domini públic.
 • Introduccions, comentaris, etc. a continguts en domini públic també són objecte de protecció per drets d’autor; per tant, cal assegurar-se que també aquests han passat a domini públic per utilitzar-los lliurement.
 • Arranjaments musicals: una composició pot haver passat a domini públic, però cal tenir en compte que si incorpora arranjaments, els seus autors també tenen reconeguts drets sobre aquests, i, per tant, cal tenir en compte si estan en domini públic.
 • Intèrprets: els intèrprets tenen drets independents dels drets d'autor. Als països de la Unió Europea els seus drets perduren fins a 50 anys després de la divulgació de la seva interpretació, però si la interpretació es divulga a través d’un fonograma (gravació sonora), per a les gravacions amb drets vigents a 1 de novembre del 2013, els seus drets perduren fins a 70 anys després de la primera divulgació del fonograma (abans eren 50 anys).
 • Productors de fonogrames: als productors de les gravacions sonores la llei els reconeix uns drets sobre les seves gravacions que als països de la Unió Europea perduren fins a 70 anys després de la seva divulgació, per a les gravacions amb drets vigents a 1 de novembre del 2013 (abans eren 50 anys) i 50, si la gravació no s’ha divulgat.
 • Productors d’audiovisuals: als productors de les gravacions audiovisuals la llei els reconeix uns drets sobre les seves gravacions que als països de la Unió Europea perduren fins a 50 anys després de la seva divulgació.

Tots aquests còmputs es calculen a partir de l’1 de gener de l’any següent en què té lloc el fet que genera el començament del càlcul (mort de l’autor, divulgació lícita, etc.).

Obres amb llicències Creative Commons o similars

Pots utilitzar documents que portin llicències Creative Commons, sempre d’acord amb les seves condicions (cal tenir en compte que si la plataforma de difusió del MOOC NO és una entitat sense ànim de lucre, les llicències vàlides seran aquelles que permetin els usos comercials).

Què són

Les llicències Creative Commons són uns documents amb validesa legal que poden incorporar els autors a les seves obres de manera gratuïta, que especifiquen les condicions de reutilització i de distribució de les obres (sobretot s'utilitzen a obres difoses per Internet). El seu objectiu és permetre a tothom fer usos més enllà dels que reconeix la legislació de propietat intel·lectual sense haver de demanar autoritzacions.

Tipus

Hi ha diferents tipus de llicències en funció dels usos que es permeten o les condicions que s’estableixen i que es poden combinar. Els diferents usos o condicions s’identifiquen amb icones fàcilment recognoscibles.

Reconeixement. Permet tota explotació de l’obra sempre que se'n citi l’autoria.Reconeixement. Permet tota explotació de l’obra sempre que se'n citi l’autoria.

No comercial. L’explotació de l’obra queda limitada només a usos no comercials.No comercial. L’explotació de l’obra queda limitada només a usos no comercials.

Sense obres derivades. L’autorització per explotar l’obra no permet la transformació per crear una obra derivada. Sense obres derivades. L’autorització per explotar l’obra no permet la transformació per crear una obra derivada.

Compartir igual. L’explotació autoritzada inclou la creació d’obres derivades sempre que es mantingui la mateixa llicència en ser divulgades.Compartir igual. L’explotació autoritzada inclou la creació d’obres derivades sempre que es mantingui la mateixa llicència en ser divulgades.

Així, per exemple, un document que s’acompanya amb la icona CC-BY-SA  vol dir que es pot utilitzar per fer-ne qualsevol ús, sempre que s’indiqui la seva autoria, i en cas que es modifiqui i es creï una obra nova, porti la mateixa llicència Creative Commons.

Per a informació més detallada sobre les llicències consulteu: http://creativecommons.org/

Per buscar obres amb llicències Creative Commons podeu utilitzar: http://search.creativecommons.org/

Podeu utilitzar també documents amb llicències similars, com per exemple les General Public License (GNU), que s’utilitzen als programes d'ordinador.

Citació de fragments d'obres o d'imatges

Pots incorporar dins d’un material teu, per exemple, dins d’un vídeo, o dins d’un Power-Point, fragments d'obres d’altres persones (les imatges es poden reproduir de manera completa). Cal, però, complir els requisits següents:

 • L’obra citada ha d’haver estat divulgada.
 • Cal reproduir els fragments (o les imatges) fidelment.
 • Els fragments han de ser pertinents i tenir una extensió adequada d'acord amb la finalitat de citació, anàlisi o comentari.
 • Finalitat última docent o d'investigació.
 • S'ha d'indicar l'autoria i la font.

Qüestions que s'han de tenir en compte

 • El fragment (o fragments) reproduït ha d’estar incorporat en un material propi: ja sigui dins d’un dels vídeos, en un Power-Point, etc., on serà citat, analitzat o comentat. És a dir, NO seria lícit reproduir un fragment d’un text, o una fotografia i penjar el document de manera independent dins del MOOC.
 • NO s’admeten les recopilacions de fragments o d'imatges. És a dir, no es considera citació un document amb un llistat de reproduccions de fragments o d'imatges.
 • S’utilitza correctament el recurs de la citació quan la part substancial del document que elaborem és la pròpia, no la part citada; ha de tenir més entitat el nostre text que el fragment o fragments reproduïts.
 • Es permet citar qualsevol tipus d’obra (textual, audiovisual, sonora, imatges, etc.) A d’altres països por variar (a França no s’admet la reproducció d’imatges).
 • La font d’origen de l’obra citada ha de ser lícita. Per exemple, és molt comú que particulars pengin a Youtube gravacions de programes televisius o documentals d’altres productores. Com que no són els titulars dels drets, no seria lícit aprofitar imatges extretes d’un vídeo d’aquest tipus penjat a Youtube (sí que seria possible si la productora titular dels drets hagués penjat el vídeo en el seu propi canal Youtube) 
En tot cas, com a principi general, s'ha d'analitzar que l’ús previst no produeixi un perjudici injustificat als interessos dels titulars de les obres, ni a la seva explotació habitual.

 

Si està previst que el MOOC o els seus vídeos es pugui mostrar des de plataformes d’altres països (per exemple, plataformes dels Estats Units com Coursera, o Youtube), es recomana tenir en compte també l’establert a la legislació d’aquests països. Així per exemple:

 • Estats Units: “Fair Use”: es poden utilitzar fragments d’obres i/o imatges de tercers amb finalitats docents, de crítica, anàlisi, sempre que l’ús previst es pugui considerar just. L’ús just o “fair use” es valora en funció de l’anàlisi dels aspectes següents:
  • la finalitat i característiques de l’ús que es vulgui fer, per exemple si hi ha finalitat lucrativa, si es vol fer un ús diferent al previst originàriament per a l’obra,
  • tipus d’obra que es vol utilitzar, per exemple, obra informativa, obra de ficció, obra publicada, obra d’un sol ús (llibres d’exercicis, tests)
  • la proporció i importància substantiva del fragment en l’obra d’origen i la seva adequació a la finalitat docent,
  • efecte potencial que pot tenir l’ús que volem fer al mercat de l’obra

Pots obtenir més informació, entre d’altres, a:

Enllaços o hipervincles

Pots incorporar enllaços a pàgines web des dels vostres MOOC. Cal tenir en compte, però, que han de portar a recursos lícits. Per exemple, no enllacis a un vídeo de Youtube que sàpigues que aquell que l’ha penjat no és el seu titular (consulta l’apartat anterior) i no enllacis tampoc llocs webs d’intercanvi de fitxers entre particulars.