Dades de caràcter personal a la recerca: Dades personals

Tractareu dades personals?

El primer que cal valorar és si es tractaran realment dades personals al llarg del projecte.

Recordeu que no només són dades personals les identificatives com el nom i cognoms o l’adreça. Són dades personals totes aquelles dades que directament o combinades amb altres dades o informacions poden identificar una persona.

"(...) Per determinar si una persona física és identificable, s'han de tenir en compte tots els mitjans, com la singularització, que raonablement pugui utilitzar el responsable del tractament o qualsevol altra persona per identificar directa o indirectament a la persona física. Per determinar si existeix una probabilitat raonable de que s'utilitzin mitjans per identificar a una persona física, s'han de tenir en compte tots els factors objectius, com els costos i el temps necessaris per la identificació, tenint en compte tant la tecnologia disponible en el moment del tractament com els avenços tecnològics (...)".(Considerand 26 RGPD)

Dades pseudonimitzades

Es consideren dades pseudonimitzades aquelles dades personals tractades de manera que ja no es puguin atribuir a una persona determinada sense utilitzar informació addicional. Sovint la pseudonimització es realitza adjudicant al participant dels projectes de recerca un codi numèric o alfanumèric d'identificació, de manera que les dades obtingudes de la seva participació únicament s'identifiquen amb aquest codi. És necessari emmagatzemar de forma separada i sota les mesures tècniques i organitzatives corresponents el fitxer que contingui les dades identificatives dels participants amb el codi númeric o alfanumèric assignat.

La pseudonimització és una mesura de seguretat i cal aplicar-la a les dades personals sempre que es pugui.

Les dades pseudonimitzades tindran consideració de dades personals a partir del maig de 2018.

Dades anònimes o anonimitzades

És aquella informació que no té relació amb una persona física identificada o identificable, o aquelles dades tractades de manera que la persona no pugui ser identificable o deixi de ser-ho de forma irreversible (per exemple, perquè s'ha adjudicat a cada participant un codi numèric d'identificació, s'ha eliminat el fitxer que contenia les dades identificatives de la persona i el codi numèric assignat corresponent i, a més, el conjunt de dades recopilades no faciliten informació que permetin identificar el participant)

Cal tenir en compte que la substitució del nom de la persona per un pseudònim o un codi numèric pot no ser suficient per anonimitzar unes dades. A vegades es pot identificar una persona a través de la combinació d'altres informacions o dades.

Cal recordar també que la imatge o la veu de les persones són dades personals, i per tant, la gravació àudio o audiovisual dels participants implica el tractament de dades personals encara que no es mencioni els seus noms.

Les dades anònimes o anonimitzades no són dades personals.

Podeu consultar consells per l’anonimització de dades a:

Necessiteu tractar dades personals?

Valoreu si el vostre projecte necessita tractar dades personals i quines dades.

Les dades personals només es poden recollir i tractar quan siguin adequades, pertinents i no excessives per a la finalitat determinada i legítima buscada. (article 4.1 LOPD i 5.1.c RGPD)

Recordeu:

  • no recopileu dades personals si no són necessàries
  • només recopileu aquelles dades que siguin necessàries per a la vostra recerca, NO recopileu altres dades per si en un futur poguessin ser útils.

Origen de les dades

Recopilació directa

Si preveieu recopilar dades personals de participants, per exemple, perquè voleu fer entrevistes, qüestionaris, o gravar els participants, cal que compteu amb el consentiment informat de la persona. Recordeu també que per als casos de recerca en persones la Universitat compta amb la Comissió Interna de Revisió Ètica de Projectes (CIREP)

Reutilització de dades

Si voleu reutilitzar fitxers de dades personals d'altres projectes, cal revisar si és possible als fulls de consentiment que es van signar en la recollida inicial de dades. Podeu sol·licitar també suport a la CIREP.

Tipus de dades

Les dades que tractareu...

- ... permeten avaluar aspectes de la personalitat o comportament del participant?

- ... són dades sobre salut, origen racial, vida sexual, ideologia, afiliació sindical, religió o creences dels participants?

  • Necessiteu comptar amb el consentiment exprés del participant per tractar aquests temes (article 7 LOPD) Recordeu incloure aquesta informació i la sol·licitud del consentiment exprés al full de consentiment informat.
  • Cal aplicar mesures de seguretat de nivel bàsic, mitjà i alt a les dades.

- ... són dades de menors d'edat?

  • Heu d’adaptar els fulls de consentiment a un llenguatge comprensible per ells.

  • No podeu demanar dades referents als seus familiars sense el consentiment d’aquests.

- ... són dades de menors de 14 anys?

  • Necessitareu, a més, obtenir el consentiment dels seus representats legals (generalment, dels pares).

- ... són dades de persones declarades incapacitades?

  • Necessitareu obtenir el consentiment dels seus representats legals.